El Ple

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
16/06/2024 19:31:58

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Ple Municipal

Vídeoactes del Ple municipal

Amb la finalitat de potenciar la transparència administrativa i facilitar l'accés a les sessions plenàries a la ciutadania a través de l’ús dels mitjans electrònics, i d’acord amb la normativa vigent pel que fa a la gravació i elaboració de les actes de sessions del ple i d’altres òrgans col·legiats el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 31 de gener de 2019, va aprovar la implantació del sistema de vídeoacta per a la gravació i generació de les actes, tant de sessions plenàries com la d’altres òrgans col·legiats que se celebrin, en format electrònic.

 

Accés a les vídeo actes del Ple municipal

Més informació sobre les vídeo actes:

El document electrònic resultant de l’adopció d’aquest sistema de vídeo acta consta dels elements següents:

 • Acta succinta. És un document electrònic que consigna:
  • Lloc de la reunió.
  • Data i hora d’inici i finalització de la sessió.
  • Indicació del caràcter ordinari o extraordinari de la sessió.
  • Els noms de qui la presideix i de la resta de regidors i regidores que assisteixin i regidors i regidores que s’haguessin excusat, de la secretària o secretari general del Ple o en el seu cas qui legalment el substitueixi.
  • Ordre del dia amb la relació dels assumptes tractats amb expressió del sentit del vot dels regidors i regidores i del resultat de les votacions emeses.
  • Contingut dels acords adoptats i, en el seu cas, qualsevol incidència o detall que resulti necessari per reflectir el que ha succeït a la sessió.
 • Document audiovisual que conté la gravació en vídeo de les imatges i de l'àudio de la sessió plenària que es tracti de manera íntegra de principi a fi, de tal manera que aquest document en suport videogràfic recull la literalitat de les intervencions de cadascun dels oradors que tindrà la consideració de vídeoacta identificant l’hora, minut i segon en què es produeixi la gravació i que es referenciarà en el document electrònic de l’acta.
 • Firma electrònica de curs legal de la persona que exerceix la secretaria general del Ple de la sessió, que dota de fe pública aquest document i de la persona que exerceixi la presidència del Ple. En el cas de la signatura del document audiovisual de la sessió del Ple, en atenció a la duració del temps necessari per a la signatura del fitxer audiovisual es realitzarà pel secretari o secretària general del Ple en la seva qualitat de fedatari/ària municipal.

El resultat de la gravació de la sessió ha d’estar disponible a través del web municipal en el termini màxim de tres dies hàbils des de la celebració de la sessió.

Un cop aprovat l’esborrany de l’acta succinta de la sessió, a la sessió següent amb caràcter general, es publicarà també per a la seva consulta a la seu electrònica de l’Ajuntament.

La difusió de la gravació i de l’acta succinta amb enllaços a la gravació es regeix per la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les persones intervinents en les sessions plenàries diferents dels regidors i regidores de la Corporació hauran d’estar informades que les sessions seran gravades i, en el cas de menors de 14 anys, caldrà l’autorització del seu representant legal o tutor.

Salta a la part superior