Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
21/06/2024 01:02:21

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Consell Educatiu de Ciutat

Consell Educatiu de Ciutat

El Consell Educatiu de Ciutat de Sant Feliu de Llobregat és un òrgan sectorial de participació, deliberació i debat de les entitats, els centres educatius i la ciutadania per portar a terme el seguiment, la consulta i la formulació de propostes d’abast municipal en relació amb l’acció de govern en l’àmbit educatiu, amb l’objectiu de recollir aportacions que puguin millorar les actuacions municipals d’interès general.

Objectius

 1. Esdevenir un espai d'estudi, debat i informació sobre aspectes educatius amb la presència de l'administració municipal, el conjunt d'entitats educatives i els centres educatius radicades a la ciutat i la ciutadania interessada.
 2. Possibilitar que les línies d'actuació educatives de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat comptin amb la consulta i assessorament dels sectors implicats.
 3. Sensibilitzar la població de la importància de la participació de la ciutadania i les entitats i els centres educatius en la planificació educativa municipal.
 4. Fomentar la col·laboració entre les entitats educatives i centres educatius de la ciutat.

Funcions

Són funcions del Consell Educatiu de Ciutat les següents:

 1. Debatre els plans, programes i actuacions educatives sotmeses a la seva consideració per part de l’administració, a petició del Consell i fer aportacions al respecte.
 2. Proposar la realització d'actuacions concretes.
 3. Recomanar la utilització dels canals de consulta regulats en aquest Reglament sobre algun tema de l’àmbit de competència del Consell.
 4. Emetre informes o dictàmens sobre els temes proposats per la regidoria responsable del Consell, o bé sobre temes acordats pel Consell. Aquest acord es formalitzarà quan almenys 5 persones vulguin formar part del Grup de Treball que tractaria el tema. Quan l’actuació administrativa no estimi totalment o parcialment l'informe o dictamen haurà de motivar la seva resolució en el termini màxim de 6 mesos després de l’aprovació del dictamen. De manera preceptiva i no vinculant per a la seva incorporació a l'expedient administratiu corresponent, el Consell haurà d’emetre informe o dictamen en les següents actuacions:
  • el Pla d’Actuació Municipal
  • els plans directors i els plans estratègics que s’impulsin des de la regidoria d’educació.

Composició

 1. La composició del Consell s'ha de basar en criteris de pluralitat i diversitat de manera que es faciliti la més àmplia varietat d'opcions i opinions, i la igualtat de gènere.
 2. La presidència recaurà en l’alcalde/essa de la ciutat o el regidor/a en qui delegui.
 3. En tot cas la vicepresidència, que tindrà la funció de suplir a la presidència en absència de la mateixa, serà ostentada per una persona escollida entre les persones membres del Consell.
 4. Podran formar part del Consell Educatiu de Ciutat:
  • Persones jurídiques. Les entitats educatives inscrites en el Registre d’Entitats Ciutadanes que ho sol·licitin. Aquestes intervenen mitjançant les persones físiques que hagin estat expressament designades per aquesta funció pels corresponents òrgans de direcció.
  • Persones a títol individual, incloses al Registre de Participació Ciutadana, que tinguin interès en participar.
  • Grups polítics municipals amb representació al Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu. Una persona representant de cadascun d’ells, designada pel mateix grup.
 5. El Consell comptarà amb una persona referència, personal de la corporació, que s’encarregarà de garantir el seu funcionament, de la conducció i de la coordinació amb la resta d’espais de participació. També podrà tenir suport extern per a la dinamització i facilitació dels debats que se celebrin en totes les seves sessions i trobades, i podrà sol·licitar, si s’escau, la presència d’altres tècnics municipals que puguin aportar informació sobre qüestions concretes que es posin a debat.

Actes:

Resultats: de 1 a 3 de 3
TítolURLMidaAccions
Informe tercera sessió Grup de treball Gestió EmocionalURL Informe tercera sessió Grup de treball Gestió Emocional (pdf)1.32 MB
Informe segona sessió Consell EducatiuURL Informe segona sessió Consell Educatiu (pdf)1.61 MB
Informe primera sessió Consell EducatiuURL Informe primera sessió Consell Educatiu (pdf)1.71 MB

Participa 311

Salta a la part superior