Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Inici
Mostrar panell d'identificació
Mostrar cercador global

Línia d'avals arrendament

S'han publicat les següents disposicions de desenvolupament d'aquests préstecs de l'Institut de Crèdit Oficial pels arrendataris d'habitatge habitual, d'acord amb les quals els préstecs s’han de demanar abans del 30 de setembre de 2020, i s’han de formalitzar abans del 31 d’octubre de 2020 (prorrogables fins al 30 de novembre i 31 de desembre, respectivament).

 1. Ordre TMA/378/2020, de 30 d’abril, per la que es defineixen els criteris i requisits dels arrendataris d’habitatge habitual que poden accedir als ajuts transitoris de finançament establerts a l’article 9 del Real Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries a l’àmbit social i econòmic per afrontar al COVID -19.
 2. Resolució d’1 de maig de 2020, de la Secretaria d’Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, per la que es publica el Conveni amb l’Institut de Crèdit Oficial, E.P.E., per a la gestió dels avals i de la subvenció de despeses i interessos per part de l’Estat a arrendataris en la “Línia de avales de arrendamiento Covid-19”.

A continuació, intentarem resoldre els dubtes més freqüents en relació a aquesta línia d’avals amb cobertura a tot l’estat.

Imatge decorativa 1 Què son els ajuts transitoris de finançament?

És un aval, concedit per l’Instituto de Crédito Oficial (ICO), per tal de garantir el pagament del préstec que es concerti amb les entitats financeres adherides al programa “Línea de avales de arrendamiento COVID-19”, i en una bonificació dels interessos, despeses de concessió i despeses de formalització a la persona sol·licitant. Així doncs, només s’haurà de retornar l’import del préstec concedit.

Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut al pagament del lloguer regulat al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 i, de forma especifica, amb les del programa d’ajuts per contribuir a minimitzar l’impacto econòmic i social del COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual, sense perjudici que aquestes últimes hagin de ser destinades a l’amortització del préstec.

Imatge decorativa 2 Qui es pot beneficiar d’aquests avals?

 • Arrendataris d’habitatge habitual, residents a Espanya, amb contracte en vigor subscrit a l’emparament de la Llei 29/1994, Arrendaments urbans.
 • Arrendataris en situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària causada per la Covid-19.
 • Tots aquells arrendataris que presentin, en la seva totalitat, tota la documentació requerida en els terminis establerts.

Imatge decorativa 3 Quin és l’objectiu d’aquestes línies avals?

L’objectiu és que aquells arrendataris que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica i social com a conseqüència de la Covid-19, que no hagin pogut arribar a un acord amb el seu propietari, puguin assolir el lloguer del seu habitatge habitual.

Imatge decorativa 4 Fins a quan puc presentar la meva sol·licitud?

L’arrendatari té fins al 30 de setembre de 2020 per a presentar la seva sol·licitud davant l’entitat de crèdit. Aquests han de ser formalitzats abans del 31 d’octubre de 2020.

Aquests terminis podrien ser ampliats per un Ordre Ministerial.

Imatge decorativa 5 Fins a quina quantitat puc demanar?

Aquests avals poden cobrir fins al 100% de mensualitat equivalent a sis mesos, en virtut del contracte de lloguer vigent. Sempre i quan no superin el màxim de 5.400 €, que suposa un lloguer mensual de 900 €. El començament d’aquest aval pot ser des de l’1 d’abril de 2020, i no posterior a 6 mesos a la signatura del préstec entre l’entitat bancària i l’arrendatari. Tampoc poden ser posteriors al fi de la vigència del contracte de lloguer o les seves pròrrogues.

Imatge decorativa 6 Quin és el termini d’amortització? És pot cancel·lar de manera anticipada?

El termini d’amortització és de fins a 6 anys amb la possibilitat de pactar un període de carència de 6 mesos. Hi haurà la possibilitat d’una única pròrroga de 4 anys sempre que es compleixin les condicions.

La cancel·lació anticipada és factible i no hi hauran despeses o comissions.

Imatge decorativa 7 Com es durà terme el pagament dels avals concedits?

Les condicions de pagament de l’entitat de crèdit són les següents:

 • El pagament es realitzarà directament al propietari o l’entitat arrendadora de l’habitatge.
 • L’abonament es farà de manera mensual, tret que s’acordi una periodicitat diferent.
 • L’entitat de crèdit serà responsable de conservar tots els justificants de cada pagament que realitzi.

Imatge decorativa 8 Pot l’entitat bancària cobrar interessos, despeses o comissions?

No, l’entitat no cobrarà cap import per aquests conceptes. Tot i que el tipus d’interès del préstec haurà de ser fix, fins a un 1,5 %TAE, l’ICO bonificarà el 100 % d’aquests interessos i despeses de les operacions del préstec formalitzat. Per altra banda l’entitat de crèdit no podrà aplicar cap tipus de comissió per cap concepte ni exigir al client la contractació de cap producte o servei per a la concessió del finançament.

Imatge decorativa 9 Qui pot accedir a aquests ajuts?

 • Persones en situació d’atur.
 • Afectats per expedients de reducció temporal de feina (ERTO).
 • Afectats per reducció de jornada.
 • Autònoms que hagin vist reduïts els seus ingressos.

Es preveuen les següents situacions:

 • Es vincula al càlcul dels ingressos de la unitat familiar en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria amb referència a l’IPREM i estar afectat per un ERTO, situació de desocupació, o reducció de jornada per motius d’atenció (empresaris) per COVID-19 o de circumstàncies similars.
 • Es vincula a que la renda del lloguer i les despeses de subministrament siguin iguals o superiors al 35% dels seus ingressos nets (la quantitat que cobra a final de mes).