Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Inici
Mostrar panell d'identificació
Mostrar cercador global

Línia Ajuts al Lloguer

Índex d'accés ràpid a les preguntes:

Quan i per a què em puc acollir a la línia d'ajut al lloguer per afectats per l'impacte econòmic i social de la COVID-19?

Per accedir a aquests ajuts cal que la persona sol·licitant sigui titular d'un contracte de lloguer del domicili habitual i que a causa de la COVID-19 s’hagi trobat en una situació  de vulnerabilitat econòmica (passar a estar al’atur, ERTO, etc.).

La finalitat de la línia d'Ajut al Lloguer COVID-19 és donar suport en:

 1. El pagament total o parcial de la renda de lloguer, d'aquelles persones que tinguin problemes transitoris de pagament.
 2. La cancel·lació total o parcial dels microcrèdits, per a la seva devolució.

Què passa en el cas d’una persona cotitular del contracte d’arrendament que no forma part de la unitat familiar?

En el cas de cotitularitat del contracte, en què el coarrendatari no formi part de la unitat familiar de la persona sol·licitant de l’ajut, aquest també haurà d’acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica i social per tal que la persona sol·licitant pugui beneficiar-se de la totalitat de l’ajut.

Si el coarrendatari no es troba en situació de vulnerabilitat econòmica i social, l’import de l’ajut que pot percebre la persona sol·licitant serà en proporció amb el percentatge en què participi en el contracte de lloguer.

Quins altres requisits he de tenir en compte per acollir-me a la línia d'Ajut al Lloguer COVID -19?

Has d’acreditar el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener,febrer i març de 2020.

Si el contracte s’ha formalitzat durant aquest període, has d’acreditar el pagament des de l’inici del contracte.

Per a sol·licitar l’ajut, l’import de la renda de lloguer ha de ser com a màxim de  900 euros mensuals.

Tots els membres de la unitat familiar heu de complir amb les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

La persona sol·licitant no ha d’estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Què inclou la renda de lloguer?

El concepte de renda de lloguer inclou: la renda, els endarreriments de la renda, l'impost de béns immobles (IBI), la taxa pel servei de recollida d'escombraries i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora.

Qui no pot sol·licitar l'Ajut al Lloguer COVID-19?

No es podrà sol·licitar aquest ajut quan la persona titular del contracte d’arrendament, o qualsevol altre membre de la unitat familiar:

 1. Disposi de propietat, o sigui usufructuari d’un habitatge situat al territori espanyol, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l'habitatge resulti inaccessible per motius de discapacitat. No es considera que s'és propietari o usufructuari d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part de l'habitatge, i s'ha obtingut per transmissió mortis causa.
 2. Disposi de recursos econòmics suficients en comptes corrents o d'altres dipòsits anàlegs en entitats financeres. S'entén com a recursos suficients els que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual (9.681,12euros).
 3. Disposi de títol jurídic habilitant dels habitatges que gestiona l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.

Quines són les quantitats màximesi el límit temporal de l'Ajut al Lloguer COVID -19?

L’ajut es pot concedir per un termini màxim de 6 mesos de la renda de lloguer, dels mesos d’abril a setembre de l’any 2020.

Les quanties màximes de l’ajut varien segons la ubicació de l’habitatge:

 • Barcelona ciutat: 750 euros mensuals.
 • Demarcació de Barcelona: 750 euros mensuals.
 • Demarcació de Girona: 500 euros mensuals.
 • Demarcació de Tarragona: 500 euros mensuals.
 • Demarcació de Lleida: 450 euros mensuals.
 • Demarcació de les Terres de l'Ebre: 350 euros mensuals.

En la modalitat d’ajut a la cancel·lació total o parcial dels microcrèdits, les quanties màximes i el límit temporal són iguals?

Sí, en el cas de sol·licitar l'ajut per cancel·lar els microcrèdits, el total de l’ajut no pot superar els sis mesos de renda de lloguer, segons les quanties màximes per ubicació de l’habitatge.

Cal justificar que aquests diners han estat finalment destinats al pagament del lloguer del meu habitatge habitual?

Sí, aquests ajuts van dirigits únicament i exclusivament al pagament del lloguer de l’habitatge habitual.

Si es concedeix l’ajut, caldrà justificar la destinació de l'import de l'ajut,que es fa mitjançant la presentació dels rebuts pagats.

Les persones beneficiàries hauran de presentar la documentació que acrediti el pagament dels rebuts en el termini màxim de 3 mesos,comptats a partir del cobrament de l’ajut.

Quines són les incompatibilitats d'aquest ajut?

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o prestació per al pagament del lloguer que gestioni l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per les mateixes mensualitats del mateix any.

Si el sol·licitant es beneficia d’altres ajuts per al pagament del lloguer, la suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no podrà ser superior a 5.400 euros.

Quan l'ajut s’hagi concedit a la cancel·lació total o parcial d'un microcrèdit, la quantia de l’ajut s’ha de destinar a l’amortització delpréstec. Únicament quan s’hagi cancel·lat la totalitat del préstec, sempre que l’import d’aquest sigui inferior al de l’ajut concedit en aplicació d’aquest programa, pot destinar-se a cobrir el pagament de noves mensualitats de renda o d’imports superiors fins a arribar al total de l’ajut rebut.

En quin termini, com i on haig de sol·licitar l'Ajut al Lloguer COVID-19?

Es podrà demanar des de l’endemà de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins el 30 de setembre de 2020.

Les sol·licituds es poden sol·licitar a:

 1. Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya: https://web.gencat.cat/ca/tramits. Per conèixer com fer la tramitació on-line disposes d’un tutorial. Així et pots estalviar cues a les oficines i fer-ho des de casa.
 2. Les borses que formen part de la xarxa de mediació per al lloguer social o a les oficines locals d'habitatge (OLH) que col·laboren mitjançant conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya*.
 3. La seu de l'entitat titular o administradora de l'habitatge, en els casos de llogaters d'habitatges administrats per administracions, empreses públiques o entitats sense ànim de lucre, que col·laboren mitjançant conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya*.
 4. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya*.

*Les dependències físiques de les Borses i Oficines Locals d'Habitatge, de les entitats titulars
o administradores, o de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, estan sotmeses a les restriccions d'obertura i atenció al públic establertes per les autoritats sanitàries.

Com es resolen les sol·licituds de l'Ajut al Lloguer COVID-19 i en quin termini es resolen?

Les sol·licituds es resolen seguint l'ordre d'entrada al registre corresponent, amb la documentació completa i correcta, fins l’exhauriment de la dotació pressupostària.

El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució és de sis mesos a comptar des de la data de la seva presentació.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa, les persones sol·licitants podran entendre desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.

Quina és la documentació que s’ha d’acompanyar a la sol·licitud?

Trobareu el detall de la documentació a la pàgina web de l’Agència de l’Habitatge.

També quan procediu a fer la sol·licitud, a l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat.