Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
17/07/2024 18:22:55

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Lloguers

Ha aprovat el govern de l’Estat ajuts o moratòries en matèria de lloguer de l’habitatge principal?

El govern de l’Estat posarà a disposició dels grups més vulnerables un seguit d’actuacions.

 • Possibilitat de condonació total o parcial o moratòria per un termini de 4 mesos.
 • Una línia de crèdits sense interès ni comissions per poder assolir el lloguer i una línia d’ajuts econòmics.

Què passa amb la moratòria del deute arrendatari en cas de grans tenidors i empreses o entitats públiques d’habitatge (ADIGSA o IMPSOL)?

Les persones que tinguin un contracte de lloguer amb una empresa o entitat pública d’habitatge o un gran tenidor i es trobin en situació de vulnerabilitat, podran sol·licitar en el termini d’un mes (des del 2 d’abril) un ajornament temporal i extraordinari del pagament del lloguer. Això sempre que no s’hagi arribat a un acord prèviament de manera voluntària.

A qui es considera un propietari gran tenidor?

A qualsevol persona física o jurídica que sigui titular de 10 o més immobles.

Quines opcions pot presentar el propietari gran tenidor a l’arrendatari?

Si no es produeix un acord previ, el propietari gran tenidor té 7 dies laborables per comunicar a l’arrendatari la seva decisió entre les següents alternatives:

 • Una reducció del 50% del lloguer durant l’estat d’alarma i les mensualitats següents, si continua la situació de vulnerabilitat a conseqüència de la Covid-19, amb un màxim de 4 mesos.
 • Una moratòria del pagament del lloguer fins a 4 mesos, que s’haurà de pagar de manera fraccionada en els propers 3 anys com a mínim.

A qui es considera grup vulnerable?

Seran considerats grups vulnerables els següents:

 • Persones en situació d’atur
 • Afectats per expedients de reducció temporal de feina (ERTO)
 • Afectats per reducció de jornada
 • Autònoms que hagin vist reduïts els seus ingressos

Es preveuen les següents situacions:

 • Es vincula al càlcul dels ingressos de la unitat familiar en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria amb referència a l’IPREM i estar afectat per un ERTO, situació de desocupació, o reducció de jornada per motius d’atenció (empresaris) per COVID-19 o de circumstàncies similars.
 • Es vincula a que la renda del lloguer i les despeses de subministrament siguin iguals o superiors al 35% dels seus ingressos nets (la quantitat que cobra a final de mes).

Quina documentació necessito presentar per acreditar que formo part d’un grup vulnerable?

 • Certificat d’atur en què figuri la quantitat mensual percebuda
 • En el cas d’autònoms, certificat expedit per l’administració tributària sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.
 • Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet
 • Certificat col·lectiu d’empadronament
 • Certificat de dependència, discapacitat o incapacitat permanent
 • Registre de la propietat de tots els membres de la unitat familiar
 • Declaració responsable del deutor/deutors, relativa al compliment dels requisits exigits

On es presenta aquesta documentació?

Directament al propietari.

Com puc obtenir el certificat d’atur?

Accedint a la seu electrònica del SEPE

Què s’entén per Unitat Familiar a efectes de lloguer?

És la formada per la persona que adeuda el lloguer, el seu cònjugue no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixen en l’habitatge, inclosos els vinculats per una relació de tutela, guàrdia o acolliment familiar, i el cònjugue no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin en l’habitatge.

Què passa si no puc aportar tots aquests documents?

En aquest cas, s’aportarà una declaració responsable i un cop finalitzi l’estat d’alarma, el sol·licitant tindrà un mes per presentar la documentació.

Què passa si el meu contracte és amb un propietari que no és un gran tenidor?

Les persones que es trobin en situació de vulnerabilitat podran sol·licitar al propietari l’aplaçament temporal i extraordinari del pagament del lloguer en el termini d’un mes a comptar des del dia 2 d’abril, a excepció d’un acord previ entre els mateixos.

Què pot fer el propietari un cop se li ha demanat l’aplaçament?

El propietari té 7 dies laborables per comunicar al llogater les condicions de l’aplaçament o fraccionament del deute o d’altres possibles alternatives.

Què passa si no s’arriba a un acord o el propietari es troba en situació de vulnerabilitat?

En aquest cas, el llogater es pot acollir al programa d’ajudes transitòries/línies d’aval de l’Estat. Com a últim recurs, i en cas de no poder assolir els microcrèdits i continuar en una situació de vulnerabilitat, es podrà optar a ajudes econòmiques als llogaters.

En què consisteixen les línies d’aval?

Les entitats bancàries poden oferir ajudes transitòries de finançament, sense cap tipus d’interès, a les persones en situació de vulnerabilitat, amb un termini de devolució de 6 anys prorrogables a 4 més. Cobriran un import màxim de 6 mesos.

En què consisteix l’ajut als llogaters?

Ajut de fins a 900 € al mes i de fins al 100 % de la quota mensual del lloguer per a persones que continuïn en situació de vulnerabilitat i que no puguin assolir el pagament de les línies d’aval. La Generalitat determinarà la quantitat exacta d’aquestes ajudes dins d’aquests límits.

Què passa amb els desnonaments?

Hi ha una suspensió de desnonaments per impagament de lloguer per a totes aquelles llars que siguin vulnerables i no tinguin alternativa habitacional. La moratòria serà de 6 mesos des del dia 2 d’abril de 2020. Un cop s’aixequin les mesures de suspensió establertes per l’estat d’alarma, es requerirà un informe dels serveis socials.

Què passa si el meu contracte de lloguer venç durant l’estat d’alarma?

S’ha anunciat una pròrroga extraordinària de màxim 6 mesos pels contractes que vencin dins del període comprès entre el 2 d’abril fins que hagin transcorregut dos mesos des de la finalització de l’estat d’alarma. Això vol dir que els lloguers no podran pujar de preu durant aquest temps i s’hauran de respectar les mateixes condicions.

Hi ha algun ajut per al lloguer d’habitatges del parc públic de la Generalitat de Catalunya (ADIGSA)?

Sí, el Govern de la Generalitat estableix una moratòria en el pagament del lloguer del parc d'habitatges de la Generalitat. Per tant, se suspèn la facturació corresponent al mes d’abril dels contractes de lloguer inclosos en aquesta mesura. Les rendes que no es paguin mentre duri la moratòria es facturaran de manera prorratejada durant 12 mesos en els successius rebuts mensuals una cop acabi aquesta situació.

Què està fent l’Impsol respecte al cobrament de pisos i locals?

L'IMPSOL ha acordat establir una moratòria per al cobrament dels lloguers de pisos i locals de la seva propietat durant els mesos d'abril i maig amb l'objectiu de pal·liar els efectes de la COVID-19 sobre les famílies, empreses i comerços.

Salta a la part superior