Coronavirus

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
13/04/2021 08:32:53

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Informació institucional sobre el coronavirus

Memòria d’activitat i indicadors en el context de l’estat d’alarma COVID-19

Mesures de caràcter organitzatiu

L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha anat seguint amb preocupació els darrers mesos l’evolució de la incidència de la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel virus Covid-19 (SARS-CoV-2). Així, abans que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) determinés el passat 11 de març elevar la situació d’emergència a pandèmia d’abast internacional, s’havia anat traslladant al personal dels diferents serveis municipals, informació constant i actualitzada respecte les mesures genèriques de protecció individual enfront les malalties respiratòries, partint d’informacions de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya o del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España.

Tanmateix, i amb caràcter previ a l’adopció per part de l’Estat del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, l’Ajuntament havia impulsat un seguit de mesures específiques per tal de preservar la salut dels treballadores i treballadores públiques, tot garantint el funcionament regular dels serveis públics.

Aquestes mesures atenien al context de la decisió d'elevar a fase d'alerta del pla d'emergències PROCICAT, per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya i en atenció a les recomanacions del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, i al procediment d'actuació davant casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2, establert per la Generalitat.

Així, mitjançant instrucció interna 1/2020, de 12 de març, s’establien un seguit de mesures preventives i de protecció generals i un conjunt de mesures organitzaves adreçades al personal de l’organització, entre les que es trobaven l’abstenció al personal municipal d’assistir a activitats formatives, la suspensió del desenvolupament de proves selectives, la recomanació de no fer reunions presencials o la priorització en els serveis d'atenció al públic de l'atenció telefònica i digital, informant a la ciutadania per diversos canals sobre aquesta priorització. També s’establia la facilitació de mesures de flexibilitat horària o mecanismes de prestació de serveis en la modalitat de teletreball i en els casos de suspensió de les activitats docents (Aula Sant Feliu, Escola Municipal de Música, escoles bressol municipals o altres), els docents afectats no hauran d'assistir al centre de treball amb el compromís de mantenir-se en contacte permanent amb l'Ajuntament.

El dia 13 de març, ja en el context de la declaració per part de la Generalitat de Catalunya de la fase d’emergència 1 del Pla d'actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, l’Ajuntament va adoptar diverses resolucions amb l’objectiu de contribuir a la contenció del coronavirus:

 • Decret 857/2020, de 13 de març. Amb aquest acord, que declarava la fase d’emergència1 amb l’abast determinat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, es va determinar, fins a nou avís, la suspensió de l’atenció presencial en tots els equipaments municipals, a partir de les 14h. del divendres, 13 de març de 2020, significant que es continuarien prestant els serveis públics reforçant l’atenció telefònica i per mitjans electrònics.

Aquest decret també establia que, per part de l’administració s’habilitaran els mecanismes necessaris per tal de donar resposta i atenció a situacions de vulnerabilitat social, previ informe tècnic favorable i establint com a primera mesura un Pla de contingència, que s’aniran ampliant i adequant segons instruccions de l’Alcaldessa

 • Decret 858/2020, de 13 de març, mitjançant el qual s’establia la suspensió de l’execució dels contractes administratius següents per un termini de 15 dies subjecte a revisió
  • Contractació del servei públic de gestió i explotació del complex de piscines cobertes municipals .
  • Servei integral de gestió i funcionament de l'Escola Bressol municipal Ginesta.
  • Acolliment, reforç educatiu, espais familiars i casal d'estiu dels centres educatius 0-3.
  • Servei de cuina a les escoles bressol municipals de Sant Feliu de Llobregat.

Tanmateix, s’establia el tancament de les instal·lacions on té lloc l’execució dels esmentats contractes.

Dissabte 14 de març l’Estat va aprovar el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Amb aquest marc legal aprovat pel Govern de l'Estat, i en l'àmbit de la seva competència, per la Generalitat de Catalunya, en relació a una situació d'emergència de salut pública i davant l'objectiu municipal de dur a terme una protecció adequada del dret a la salut de tota la ciutadania, i en concret de totes les empleades i empleats públics, es va motivar la conveniència i necessitat d'intervenir en el funcionament de l'organització dels serveis municipals, per facilitar la limitació de la mobilitat, i el compliment de les mesures per prevenir el contagi.

Així, mitjançant Instrucció 4/2020, de 15 de març, s’establia que totes les empleades i empleats públics, que les seves funcions puguin desenvolupar-se a distancia i disposin dels mitjans necessaris per poder-les desenvolupar, prestaran el servei des del seu domicili en la modalitat de treball no presencial.

Tanmateix, aquesta instrucció va determinar com a serveis municipals amb funcions de caràcter essencial, els següents:

 • Gerència, Direccions d'ares i Caps de departaments
 • Policia Local
 • Serveis socials
 • Salut pública
 • Protecció civil i prevenció de riscos laborals
 • Manteniment de la ciutat
 • Atenció ciutadana
 • Tecnologies i gestió del coneixement
 • Alcaldia
 • Secretaria i assessoria jurídica
 • Recursos Humans
 • Tresoreria
 • Intervenció
 • Oficina econòmica
 • Comunicació
 • i aquell altre personal que determinin els òrgans directius per considerar-se necessaris per garantir la continuïtat de les funcions bàsiques desenvolupades pel Departament.

Per operativitzar aquest esquema i donar compliment a les previsions del PROCICAT, mitjançant Decret d’alcaldia de 912/2020, de 18 de març, es va constituir la Comissió de Coordinació Operativa Municipal de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, que actuarà com a Comitè d’emergències, per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 al municipi de Sant Feliu de Llobregat.

Aquest Comitè d’Emergències s’ha reunit diàriament per tal d’analitzar l’evolució de la situació a la ciutat, i adoptar les mesures més adients per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 al municipi i per tal de donar resposta i atenció als diferents col·lectius de la ciutat, especialment a les persones en situacions de vulnerabilitat social.

Per tal d’assessorar el Comitè d’Emergències sobre les possibles mesures a adoptar a nivell local, partint del marc legal aprovat pel Govern de l'Estat, i en l'àmbit de la seva competència, per la Generalitat de Catalunya, ha pres especial rellevància l’actuació del grup de suport integrat pel personal Funcionari d’Habilitació Nacional de la Corporació: Secretaria/Vicesecretaria, Intervenció, Tresoreria, així com per la Direcció de l’Assessoria jurídica municipal.


Salta a la part superior