Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
15/06/2021 00:38:03

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Ordenances fiscals i preus públics 2021

Preus públics núm.  4 

Preu públic per la prestació dels serveis d’atenció domiciliària

Article 1r. Fonament i naturalesa

 1. A l’empara del previst a l’ article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), article 12 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’ Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència i article 31 de la Llei del Parlament de Catalunya 12/2007, d’11 d’ octubre, de Serveis Socials a Catalunya, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària.
 2. Aquest servei inclou:
  1. El Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili que està integrat pel conjunt de prestacions de serveis relacionats amb l’atenció a les necessitats domèstiques o de la llar i els serveis relacionats amb l’atenció personal en les activitats de la vida diària.

Article 2n. Concepte

Constitueix l’ objecte del preu públic la prestació de:

 1. Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili en que intervenen professionals per dur a terme actuacions de caràcter personal i de caràcter domèstic, consistents en:
  • Tasques assistencials i de suport material a aquelles persones i/o famílies, prèviament valorades pels equips de serveis socials del municipi, que no poden fer front a les activitats de la vida diària tot promovent llur autonomia personal (servei municipal d’atenció domiciliària).
  • Tasques de suport a la neteja i ordre domèstic: neteja, bugaderia, planxa i d’altres de similars característiques, a aquelles persones i/o famílies a què es refereix l’apartat anterior (servei d’auxiliar de la llar).

Article 3r. Obligats al pagament

Estan obligades al pagament les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles que resultin beneficiades per la realització de l'activitat assistencial que constitueix l'objecte del Servei Municipal d'Atenció Domiciliaria.

Article 4t. Indicadors de referència

De conformitat amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, el Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), acordà en sessió del 27 de novembre de 2008 (publicat al BOE 17/12/2008), que als efectes de determinar la participació del beneficiari en el cost dels serveis, l’administració competent fixarà un indicador de referència.

L’ indicador de referència es fixa en la quantitat següent:

 1. Servei Bàsic d’ Ajuda a Domicili : 18,00 euros/hora

En cap cas la participació de la persona beneficiària superarà el 65 per cent de l’indicador de referència, calculat d’acord amb el que s’estableix en aquest article.

Article 5è. Renda, capacitat econòmica i quota màxima

 1. La capacitat econòmica personal es determinarà en atenció a la seva renda incrementada amb un percentatge del seu patrimoni net i minorada amb reduccions per càrregues familiars i per compensar el manteniment de la llar, segons els criteris de l’ORDRE BSF/130/2014, de 22 d’abril (publicada al DOGC de 29/4/2014).
 2. Es considera renda de la persona beneficiària els ingressos derivats del treball i del capital, així com qualsevol altres substitutius d’aquests, d’acord amb la Llei de l’IRPF, afegint les pensions i prestacions socials exemptes a l’IRPF i excloent les quanties de les prestacions de naturalesa i finalitat anàlogues.
 3. Segons l’article 102 de la Llei 3/2015, s’habiliten les administracions públiques competents en matèria de serveis socials perquè puguin comprovar, d’ofici i sense consentiment previ de les persones interessades, les dades personals declarades pels sol·licitants de les prestacions regulades per la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, i pel decret que aprova la Cartera de Serveis Socials i, si s’escau, les dades identificadores, la residència, el parentiu, la situació de discapacitat o dependència, el patrimoni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica de convivència, amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la percepció de les prestacions i en la quantia legalment reconeguda.
 4. Pel càlcul de la capacitat econòmica personal es tindran en compte els imports facilitats per les fonts abans esmentades i, en cas que no sigui possible obtenir dades d’aquestes fonts d’informació pública, es demanarà a la persona beneficiària que aporti els certificats d’ingressos pertinents.
 5. La quota màxima representa l’import que la persona usuària pot satisfer pels serveis socials rebuts, d’acord amb la seva capacitat econòmica, i s’obté de la següent manera:
  • L’import de la capacitat econòmica de la persona beneficiària es desglossarà per trams de renda.
  • A cada tram de renda se li aplica el tipus que es relaciona en l’escala que s’adjunta.
  • La quota màxima és la suma de les quotes parcials obtingudes en cada tram de renda.
  • Les persones, la capacitat econòmica de les quals no superi l’import d’una vegada l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) vigent, estaran exemptes de copagament.
   Desglossi per trams (euros mensuals)Tipus
   de 0 a 1 IRSC0%
   de 1 a 2 IRSC30%
   de 2 a 3 IRSC40%
   de 3 a 4 IRSC50%
   de 4 a 5 IRSC60%
   més de 5 RSC65%

   *l’IRSC serà l’aprovat per la Generalitat de Catalunya per l’exercici en curs.

 6. Si la persona beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança és també beneficiària d’altres serveis socials subjectes a copagament, caldrà considerar la quota a pagar de forma integral.
 7. No obstant l’anterior, si la persona usuària dels serveis previstos en aquesta ordenança és titular d’alguna prestació d’anàloga naturalesa i finalitat de les esmentades a l’article 31 de la Llei 39/2006, l’import d’aquestes haurà de ser destinat al pagament d’aquests serveis.

Article 6è. Preu públic exigible

 1. Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili:
  • El preu públic és de 11,70 euros/hora, equivalent al 65% de l’indicador de referència, fixat a l’ article 4t. d’ aquesta ordenança.
 2. En cap cas l’import a satisfer per la persona usuària podrà superar la quota màxima resultant d’aplicar l’escala de l’article 5è. apartat 5 d’aquesta ordenança, llevat que concorrin els supòsits previstos a l’apartat 7 de l’article anterior.

Article 7è. Meritació

La quota per al Servei d’Atenció Domiciliària es meritarà quan s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix l’ objecte de la present ordenança.

Article 8è. Règim de declaració i d'ingrés

 1. El preu públic per al Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili s’exigirà a mesos vençuts, i el pagament es farà durant els deu primers dies de cada mes natural següent al mes de l’inici del servei.
  • Es procurarà que el pagament del preu públic es realitzi mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat a les oficines municipals.
 2. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que comporta el deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora.

Disposició Addicional 1a. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors

 1. Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició Addicional 2a. Efectes de la modificació de l’ IRSC i l’ indicador de referència

 1. Si es modifiqués l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, als efectes de determinar els trams de renda i la quota màxima prevista a l’article 5.5, s’aplicarà el nou indicador des del trimestre natural següent a la seva publicació oficial.
 2. Cas que procedeixi aplicar una variació en els indicadors de referència previstos a l’article 4t., caldrà tramitar la corresponent modificació de l’ordenança.

Disposició final

La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada, el dia 27 d’octubre de 2011, i que ha quedat definitivament aprovada, en data 30 de desembre, entrarà en vigor, el dia 1 de gener de 2012, i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

Salta a la part superior