Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
14/06/2021 23:03:23

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Ordenances fiscals i preus públics 2021

Preus públics núm.  2 

Prestació d’altres serveis públics

Article 1r.

D'acord amb el que disposen els articles 41 a 47 en relació amb l'article 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals s'estableixen els preus públics per la prestació de serveis públics no educatius, que presta l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Article 2n. Concepte

Constitueix l’objecte de la present ordenança la regulació del preus públics corresponents a la prestació dels següents serveis:

 1. ACTIVITATS ESPORTIVES
  • Estadi municipal d’atletisme.
  • Activitats esportives dirigides.
 2. ACTIVITATS DE JOVENTUT I CULTURA
 3. ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN
 4. SERVEIS SOCIALS
  • Servei de menjador social.
  • Serveis d’arranjaments domiciliaris.
 5. PRESTACIONS DE LA POLICIA LOCAL
 6. ACTIVITATS DE FORMACIÓ, PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
 7. SERVEIS DE NOVES TECNOLOGIES
  • Formació a mida i sota demanda específica en TIC.

Article 3r. Obligats al pagament

Estan obligades al pagament les persones o entitats que sol·licitin els serveis o se’n beneficiïn, o llurs respectius pares, tutors, representants o les persones encarregades de la seva guarda i custòdia, sempre que es tracti de menors d'edat.

Article 4t. Determinació de les quotes

Les quotes que hauran de satisfer les persones obligades pel que fa als serveis no educatius regulades en la present ordenança de preus públics, són de dos tipus: les lineals i les progressives resultants de la tarifació social.

 • Les quotes lineals, corresponen a les quantitats que qualsevol persona que rebi un servei demanat, exempt de tarifació social, haurà d’abonar. El seu import s’especificarà en l’annex corresponent de la present ordenança de preus públics i serà el mateix per a totes els usuaris/usuàries del servei.
 • Les quotes amb tarifació social, seran les quantitats que, en cada cas concret, haurà d’abonar la persona obligada en funció de la recepció del servei demandat. El seu import serà aquell que resulti de l’aplicació sobre la quota bàsica de cada servei específic dels paràmetres de tarifació social que es derivin del seu nivell de renda familiar i el nombre total de membres del nucli familiar així com, en el seu cas, dels coeficients socials reductors que li poguessin correspondre.
 • Les quotes amb tarifació social s’aplicaran a:
  • Abonaments de l’estadi d’atletisme.
 • En aquest sentit, s’entendrà per:
  1. Quota bàsica del servei. L’import que figura en l’annex corresponent de la present ordenança de preus públics pels serveis amb tarifació social.
  2. Quota mínima del servei. L’import mínim que la persona obligada haurà d’abonar en qualsevol cas per obtenir la prestació del servei. Aquesta quantitat figura en l’annex corresponent de la present ordenança de preus públics amb tarifació social.
  3. Quota del servei.L’import resultant d’aplicar en els serveis amb tarifació social els coeficients de tarifació social que corresponguin a cada persona obligada i que es determinaran en funció de la seva renda equivalent de la mateixa. En els casos de serveis que no estiguin afectats per la tarifació social, l’import de la quota de servei correspondrà a la quantitat que figura en l’annex corresponent de la present ordenança de preus públics.
  4. Renda equivalent. L’import resultant de dividir la renda familiar de la persona obligada pel coeficient d’equivalència de la següent taula que li correspongui en funció del nombre de membres del nucli familiar: 
   Membres nucli familiarCoeficient d'equivalència rendes familiars
   10,83
   21,00
   31,31
   41,56
   51,73
   61,97
   72,16
  5. Renda familiar. És la quantitat resultant de sumar els ingressos de tots els membres del nucli familiar majors de 16 anys. Aquests s’obtindran de la suma de les bases imposable general i imposable de l'estalvi de la declaració de la renda del darrer any de cadascun dels membres del nucli familiar. Quan alguna de les persones membres del nucli familiar estigui exempt/a de l’obligació d’efectuar la declaració de l’IRPF, la persona obligada aportarà la documentació acreditativa necessària sobre els seus ingressos.
   • Si la persona obligada i la resta de membres computables del nucli familiar majors de 16 anys no autoritzen la consulta de les seves dades econòmiques, és considerarà que assumeixen trobar-se al nivell de la quota bàsica del servei que correspongui per la seva capacitat econòmica. En tot cas sobre la quota bàsica es podrien aplicar els coeficients socials correctors si s’escau i estan degudament acreditats.
  6. Nucli familiar. Es consideren membres del nucli familiar, a més de l'infant, el pare i la mare, el/la tutor/a o la persona encarregada de la guarda i custòdia i els germans solters menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la matrícula, o germans majors d'edat quan es tracti de persones amb discapacitat.
   • No es consideraran membres del nucli familiar els avis o altres parents tot i que convisquin al domicili de l’infant.
   • En el cas de divorci o separació dels pares no es considerarà membre computable qui no convisqui amb el sol·licitant de servei eductiu o les activitats connexes a les mateixes. No obstant, tindrà la consideració de membre computable la nova parella (si és el cas) si conviu al domicili i per tant s’inclouran les seves rendes en el còmput de la renda familiar.
   • En el cas de la matriculació de persones majors 18 anys, es consideraran membres del nucli familiar, a més del propi usuari, el seu pare o mare, o tutors i els germans solters menors de 25 anys que convisquin en el mateix domicili. Si aquesta persona a matricular major de 18 anys ha constituït un nou nucli familiar independent dels seus progenitors es consideraran membres d’aquest nou nucli, el propi usuari, la seva parella (si és el cas) i els fills o menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili. En aquest cas, no es computarà qualsevol altra persona que convisqui al domicili.
   • En el cas de que l’Ajuntament no disposi de les dades del nucli familiar o no les aporti la persona interessada prèviament a la formalització de l’abonament, es considerarà que renuncia o no sol·licita l’aplicació de la tarifació social i, en conseqüència, s’aplicarà automàticament la quota bàsica del serveis que es tractin.

Article 5è. Determinació de la quota amb tarifació social

 1. L’import de les quotes dels abonaments de l’estadi d’atletisme amb tarifació social està constituït per la suma de les quantitats resultants d'aplicar sobre la corresponent quota bàsica del serveis que es tracti el percentatge que es desenvolupa per a cada part proporcional de la renda equivalent. Les persones obligades quina renda equivalent sigui igual o inferior al IRSC vigent, que hauran d’abonar la quota mínima del corresponent servei, que s’estableix en l’annex d’aquesta ordenança.
  Parts de la renda equivalentPercentatge sobre quota base
  De 0 fins a 1 IRSC20%
  De 1 fins a 2 IRSC55%
  De 2 fins a 3 IRSC90%
  Més de 3 IRSC100%

  *l’IRSC serà l’aprovat per la Generalitat de Catalunya per l’exercici en curs.

 2. La quota amb tarifació social obtinguda per a cada persona obligada mitjançant aquest sistema de càlcul resultarà afectada per l’aplicació de:
  1. La quota mínima. En el supòsit que el import resultant dels càlculs abans descrits resulti inferior a dita quantitat, la persona obligada, en aquest cas, haurà d’abonar el import fixat com tal en l’annex corresponent al servei que es tracti
  2. La quota bàsica. Per contra, si l’import calculat resulta superior al de la quota bàsica, la persona obligada haurà d’abonar l’import fixat com a tal en l’annex corresponent al servei que es tracti.
 3. A la quantitat finalment obtinguda se li aplicarà un coeficient social reductor quan es compleixi en el nucli familiar alguna de les condicions exigides per als següents serveis:
  • Estadi municipal d’Atletisme:
   1. Ser titular del carnet blau: 0,80
   2. Discapacitat o invalidesa de qualsevol membre del nucli familiar: 0,90
   • Coeficient social màxim corrector: 0,80

Article 6è. Revisió de les quotes i normes de tramitació de les mateixes

 1. Es podrà revisar la quota del servei que sigui d’aplicació si al llarg del curs es produeix un canvi substancial en la situació econòmica o familiar del nucli familiar de la persona obligada.
  • Als efectes d’aquesta ordenança es considera canvi substancial el que es produeix quan:
   1. Es doni una variació (reducció o increment) d’un 20% dels ingressos totals del nucli familiar.
   2. Es produeixi una variació en el número de membres de la unitat familiar.
 2. La proposta de revisió podrà iniciar-se a instància de part o d’ofici per l’Ajuntament.
 3. Per iniciar la tramitació de revisió a instància de part, la persona obligada haurà d’acreditar documentalment aquesta nova situació econòmica o familiar, per tal de que la mateixa sigui valorada per l’Ajuntament. La documentació que s’haurà de presentar serà la que determini l’Ajuntament. En tot cas serà aquest qui establirà la idoneïtat o no de la documentació presentada.
  • Pel que fa a les revisions de la quota motivada per canvis econòmics substancials, si la documentació es presenta entre l’1 i el 10 del mes i de la comprovació se’n deriva un canvi en la quota mensual, aquesta s’aplicarà a la facturació dels serveis amb tarifació social del mes següent. Si la documentació es presenta entre el 11 i final de mes, els possibles canvis s’aplicaran el segon mes següent.
 4. L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat podrà iniciar d’ofici un procés de revisió de la quota si detecta o té coneixement de possibles canvis substancials en la situació d’una persona obligada. Per tal de verificar la situació, abans d’acordar la modificació.
  • l’Ajuntament sol·licitarà la documentació necessària als membres del nucli familiar per tal de valorar de nou la seva situació econòmica. Si de la comprovació de la documentació requerida se’n deriva un canvi en la quota mensual, aquesta s’aplicarà a la facturació dels serveis i activitats amb tarifació social del mes següent al del inici de la tramitació. També s’aplicarà aquest data en el supòsit que l’adopció de l’acord de revisió es demorés per causes imputables a la persona obligada.

Article 7è. Gestió

 1. Els preus es podran exigir en règim d’autoliquidació.
 2. En les prestacions de la Policia Local, als efectes d’aplicació dels preus públics, les fraccions d’hora es computaran com a una hora sencera. Es qualificarà com a nocturn el servei prestat entre les 22 hores i les 8 i quan un mateix servei inclogui hores diürnes i nocturnes; cadascuna d’elles es liquidarà d’acord amb el preu públic establert.
 3. La liquidació dels preus es podrà efectuar prèviament a la prestació dels serveis.
 4. Els usuaris/ries de les activitats esportives, i els abonats/des a l’Estadi Municipal d’Atletisme, que es donin de baixa, ho hauran de comunicar per escrit al departament d’Esports. Si la baixa no es comunica abans del dia 5 del mes en curs, l’Ajuntament liquidarà el preu corresponent, i s’haurà d’efectuar el pagament encara que no s’hagi fet l’ús del servei.

Article 8è. Disposició final

Aquesta Ordenança de Preus Públics fou aprovada pel Ple municipal, en sessió, del dia 27 d’abril de 2017, publicada en el BOP, de data 2 de maig de 2017, començà a regir el dia primer d’octubre de 2017, i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva derogació.

Annex de preus

1. ACTIVITATS ESPORTIVES

1.1 ESTADI MUNICIPAL D’ATLETISME

Abonament general (amb tarifació social)
 QUOTA BÀSICAQUOTA MÍNIMA
Abonament general (de dilluns a divendres)35,25 €7,05 €
Abonament matí (de dilluns a divendres de 8h a 14 h)24,85 €5 €
Abonament migdia (de dilluns a divendres de 13 a 16 h)13,45 €2,70 €
Abonament tarda (de 16 a 22 h)24,85 €5 €

A aquests preus s’afegirà 1,00 euros/mes en concepte d’assegurança de l’activitat.

Entrada puntual (quotes lineals)

 • General: 6 €
 • Nomes pista: 1,40 €
 • Pista més sala de fitness: 3,60 €

Pista d’atletisme (quota lineal)

 • Abonament: 106,80 €/any*

* A aquest preu s’afegirà 11,00 euros en concepte d’assegurança de l’activitat. Els titulars del carnet blau municipal gaudiran d’un 50% de descompte sobre l’abonament de la pista d’atletisme.

1.2 ACTIVITATS ESPORTIVES DIRIGIDES PER ADULTS (quotes lineals)

 • Majors de 18 anys - (2 sessions/setmana) : 49,30 €
 • Titulars del carnet blau municipal – (2 sessions / setmana) : 8,45 €

A aquest preus s'afegirà 2,50 euros/trimestre en concepte d'assegurança de l'activitat.

2. ACTIVITATS DE JOVENTUT I CULTURA

 • TALLERS
  • Tallers categoria A ( 20 sessions ) : 30,65 €
  • Tallers categoria B ( 15 sessions ) : 20,45 €
  • Tallers categoria C ( 10 sessions ) : 15,30 €
  • Tallers categoria D ( 5 sessions ) : 10,20 €
  • Tallers categoria E ( 1 sessió) : 5,10 €
  • Per als tallers individuals el preu s’incrementarà un 20%.
 • ENTRADES A ESPECTACLES
  • Espectacles de categoria A: 21,50 €/ espectacle
  • Espectacles de categoria B: 16,50 €/ espectacle
  • Espectacles de categoria C: 13 €/ espectacle
  • Espectacles de categoria D: 10 €/ espectacle
  • Espectacles de categoria E: 8 €/ espectacle
  • Espectacles de categoria F: 6 €/ espectacle
  • Espectacles de categoria G: 3 €/ espectacle
   • La classificació dels espectacles la determinarà l’Ajuntament en funció del cost de l’activitat, de la programació en què s’inclogui i del seu interès social.
   • L’Ajuntament podrà determinar tarifa d’entrada anticipada per cada acte, i serà una de les tarifes aprovades amb cost inferior al fixat com a preu de l’activitat.
   • En alguns espectacles l’Ajuntament podrà establir pels menors de 18 anys o pels joves del municipi, amb el preu de rang inferior al corresponent.
   • La categoria dels espectacles de programació estable, si no es determina d’una altra manera correspondrà als espectacles de categoria E a taquilla, i F anticipada.
   • Els titulars del carnet blau municipal gaudiran d’un 50% de descompte sobre els preus dels espectacles de programació estable.
 • TARGETA MULTIENTRADA C5 I C10
  • Cultura 5 ( C5) cinc entrades: 16,35 €
  • Cultura 10 ( C10 ) deu entrades: 32,70 €
 • VISITES GUIADES
  • Visita guiada al Palau Falguera: per persona: 3 €
  • Visita guiada ruta modernista: per persona: 3 €
   • Per a poder realitzar les visites es demana un mínim de 5 persones.

3. ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN

Activitats i serveis que es presten en el Casal Municipal de la gent gran
 Quota titulars CMP*Quota
Sessió de ball de cap de setmana (dissabtes i diumenges )1,60 €3,80 € )
Sessió de ball de cap de setmana (abonament 12 balls)12,60 € 
Servei de podologia per a persones grans ( * )10 € 

* CMP - Carnet blau municipal pensionista

 • Taller d’una hora/setmanal per a la gent gran: 16,20 €/trimestre
 • Taller dos hores/setmanals per a la gent gran: 32,45 €/trimestre
 • Taller quatre hores/setmanals per a la gent gran: 64,80 €/trimestre

4. SERVEIS SOCIALS

 • SERVEI DE MENJADOR SOCIAL
  • Persones amb ingressos inferiors als establerts per Serveis Socials per accedir al menjador social: 3,75 €/àpat
  • Persones amb ingressos superiors als establerts per Serveis Socials per accedir al menjador social: 6,25 €/àpat
  • Persones beneficiàries del PIRMI o Pensions no contributives: 1,25 €/àpat
 • SERVEIS D’ARRANJAMENTS DOMICILIARIS
  • Arranjament domiciliari: 32,90 €

5. SERVEIS DE SEGURETAT CIUTADANA

 • PRESTACIONS DE LA POLICIA LOCAL
 1. Serveis especials de la policia
  • Per hora i agent: 27,55 €
 • INCREMENTS PREUS FORA DE L’HORARI HABITUAL
  • Fora de l’horari laboral del personal que intervingui, s’incrementarà el preu per hora i agent d’acord amb el preu /h establert en el conveni laboral.

6. PROMOCIÓ ECONÒMICA

 • CURSOS DE FORMACIÓ I RECICLATGE DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ
  • Cursos de menys de 50 hores: 
   • De nivell 1: 5,25 €/h
   • De nivell 2: 6,35 €/h
  • Cursos de més de 50 hores:
   • De nivell 1: 3 €/h
   • De nivell 2: 4,25 €/h
  • Taller de Manipulador d’aliments: 26,40 €
 • INCREMENTS PREUS FORA DE L’HORARI HABITUAL
  • Fora de l’horari laboral s’incrementarà el preu per hora i conserge i/o personal implicat d’acord amb el preu/hora establert en el conveni laboral vigent.
 • TROBADA DE COMERCIANTS
  • Establiment. Per persona: 20,30 €

7. SERVEIS NOVES TECNOLOGIES

 • FORMACIÓ A MIDA I SOTA DEMANDA ESPECÍFICA EN TIC
  • Taller formatiu categoria A: 10 €/h
  • Taller formatiu categoria B: 7,80 €/h
  • Taller formatiu categoria C: 3,20 €/h
  • Taller formatiu categoria D: 2,20 €/h
  • Taller formatiu categoria E: 1,05 €/h
 • A aquests preus s’afegirà 2,00 euros/mes en concepte d’assegurança de l’activitat.
 • La classificació dels tallers la determinarà oportunament l’Ajuntament en funció del cost de l’activitat, de la seva especificitat (essent la categoria “A” la més específica i “E” la més generalista), de la programació en què s’inclogui i del seu interès social.
 • INCREMENTS PREUS FORA DE L’HORARI HABITUAL
  • Fora de l’horari laboral s’incrementarà el preu per hora i conserge i/o personal implicat d’acord amb el preu/hora establert en el conveni laboral vigent.

 

Salta a la part superior