Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
01/12/2020 21:44:29

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Ordenances fiscals i preus públics 2020

Ordenança fiscal núm. 3

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Article 1r.

D’acord amb el que estableix l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que es disposa als articles 107 i 108 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Article 2n. Fet imposable

 1. Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana i que es posi de manifest a conseqüència de la transmissió de la seva propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini sobre els referits béns.
 2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:
  1. Negoci jurídic per causa de mort.
  2. Declaració formal d'hereus abintestat.
  3. Negoci jurídic entre vius, sigui de caràcter onerós o gratuït.
  4. Alienació en subhasta pública.
  5. Expropiació forçosa.

Article 3r.

No està subjecte a aquest impost, l'increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de rústics a efectes de l'impost sobre béns immobles. (En conseqüència amb això està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans a efectes de l’esmentat impost sobre béns immobles, amb independència que es considerin o no com a tals en el Cadastre o en el Padró d’aquell).

Article 4t.

No s’acreditarà aquest impost:

 1. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d’operacions a les quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys que s’aportin a l’empara del que preveu l’article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de Societats, quan no estiguin integrats en una branca d’activitats.
 2. Amb ocasió de les transmissions de terrenys de naturalesa urbana com a conseqüència de les operacions relatives als processos d’adscripció a una societat anònima esportiva de nova creació sempre que s’ajustin a les normes de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport i el Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives. En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s’entendrà que el nombre d’anys a través dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor, no s’ha interromput per causa de la transmissió de les operacions citades en l’anterior apartat.
 3. En els supòsits d’aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que al seu favor i en pagament d'elles es verifiquin i les transmissions que es facin els cònjuges en pagament dels seus havers comuns.
 4. En les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.
 5. L’adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d’habitatges a favor dels seus socis cooperativistes.
 6. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d’operacions de transmissions del negoci d’actius o passius realitzades per entitats de crèdit en compliment de plans de reestructuració o plans de resolució d’entitats de crèdit a favor d’una altra entitat de crèdit, a l’empara de la normativa o reestructuració bancària.
 7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de crèdit a favor d’una societat per a la gestió d’actius, sempre i quan els esmentats immobles hagin estat adquirits per l’entitat de crèdit en pagament de deutes relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les construccions i promocions immobiliàries, a l’empara de la Llei 8/2012, de 30 d’octubre, de sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer.
 8. Les aportacions a transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.
 9. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats participades directa o indirectament per dita Societat en al menys el 50% del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l’entitat participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la mateixa.
 10. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les entitats constituïdes per aquesta per a complir amb el seu objecte social, als fons d’actius bancaris (FAB), a que es refereix la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.
 11. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades entre els citats fons d’actius bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment de l’exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons, previst en l’apartat 10 de la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.
 12. La retenció o reserva del dret real d’usdefruit i els actes d’extinció de l’esmentat dret real, ja sigui per defunció de l’usdefructuari o pel transcurs del termini pel que va ser constituït.
 13. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris, en proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l’article 23 del Text Refós de la Llei del Sòl i rehabilitació urbana, aprovat per Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre. No obstant això, si el valor de les parcel·les adjudicades a un propietari excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys aportats pel mateix, l’excés d’adjudicació si estarà subjecte a aquest Impost.
 14. L’adjudicació de la totalitat d’un bé immoble a favor d’un dels copropietaris efectuada com a conseqüència de la dissolució d’una comunitat de béns constituïda sobre un immoble de naturalesa indivisible.
 15. No es produirà la subjecció a l’impost en les transmissions oneroses de terrenys, respecte de les quals el subjecte passiu acrediti la inexistència d’increment de valor, tret que l’Administració pugui demostrar que s’ha produït increment de valor. El subjecte passiu haurà de declarar la transmissió com a no subjecta, així com aportar les proves que acreditin la inexistència d’increment de valor.

Article 5è. Beneficis Fiscals

 1. Exempcions: Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de:
  1. Les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altre entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. Així mateix, estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les transmissions de l’habitatge habitual en que concorrin els requisits anteriors realitzades en procediment d’execució hipotecària notarial o judicial. No serà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar disposi d’altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar la transmissió de l’habitatge. Es presumirà el compliment d’aquest requisit. No obstant, si amb posterioritat es comprova que en el moment de la meritació, la situació econòmica era diferent, es procedirà a practicar la liquidació tributària corresponent. A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l’adquisició si dit termini fos inferior als dos anys. Respecte al concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò que es disposa a la Llei 35/2006. de 28 de novembre, de l’Impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni. A aquests efectes, s’equipara el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.
  2. La constitució i transmissió de qualsevol dret de servitud.
  3. Els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons l’establert en la Llei 146/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, o en la Llei 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles. Per poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de conservació o rehabilitació dels immobles han estat finançades pel subjecte passiu o els seus ascendents, fins al primer grau, i que la despesa efectivament realitzada en el període dels últims cinc anys no ha estat inferior al deu per cent del valor cadastral assignat a l’immoble en el moment del meritament de l’impost.
  4. Quan la condició de subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents:
   1. L'Estat, la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona i altres entitats locals a les quals pertany l’Ajuntament, així com llurs organismes autònoms de anàleg caràcter als organismes autònoms de la Generalitat i de dites entitats locals.
   2. L’Ajuntament i les entitats locals que hi estan integrades o que formin part, a més de les seves entitats de dret públic d’anàleg caràcter als Organismes autònoms de l’Estat.
   3. Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que compleixin els requisits establerts a l’esmentada Llei i al seu reglament aprovat per Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre.
   4. Les Entitats Gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades pel Text refós de la Llei d’ordenació i supervisió dels segurs privats, aprovat per Reial Decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre.
   5. Els titulars de concessions administratives revertibles respecte dels terrenys afectes a aquestes.
   6. La Creu Roja Espanyola.
   7. Les persones o entitats a favor de les quals es troba reconeguda l'exempció en tractats o convenis internacionals.
 2. Bonificacions: Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’Impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin a l’habitatge habitual comú del subjecte passiu i el causant, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents de primer grau i adoptats, cònjuges i parelles de fet, i ascendents i adoptants. A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el causant. No obstant, s’entendrà que l’habitatge no perd el caràcter d’habitual a efectes d’aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut suficientment justificades. L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix edifici o complex urbanístic. En qualsevol cas, per tenir dret a l’esmentada bonificació caldrà que l’immoble adquirit en el moment de la defunció del causant, no estigués total o parcialment cedit a tercers.

Article 6è. Responsables

 1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
 2. Els compartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària1 respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries de les dites entitats.
 3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que en respondran solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.
 4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:
  1. Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
  2. Quan s’ha comès un infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
  3. En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament.
 5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general tributària.

1 art.35.4 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària

Article 7è. Subjecte passiu

 1. Tindran la condició de subjecte passiu d’aquest impost a títol de contribuent:
  1. En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, a títol lucratiu, la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària2 que adquireix el terreny a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
  2. En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, a títol onerós, la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària3que transmet el terreny o que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
 2. En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de subjectes passiu substitut del contribuent la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària, que adquireixi el terreny o constitueixi o transmeti el dret real de què es tracta, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.
 3. En les transmissions realitzades pels deutors hipotecaris i els fiadors i avaladors hipotecaris del deutor principal compresos a l’àmbit d’aplicació de l’article 2 del Reial decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, arran de la dació en pagament del seu habitatge prevista a l’apartat 3 de l’annex de dita norma, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent l’entitat que adquireixi l’immoble, sense que el substitut pugui exigir del contribuent l’import de les obligacions tributàries satisfetes.

2 art.35.4 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària / 3 art.35.4 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària

Article 8è. Base imposable

 1. La base imposable d’aquest impost està constituïda per l'increment real del valor dels terrenys de naturalesa urbana posat de manifest en el moment de la meritació i experimentat al llarg d’un període màxim de 20 anys.
 2. Per determinar l'import de l'increment real a què es refereix l’apartat anterior s’aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de la meritació el percentatge resultant de multiplicar el percentatge anual aplicable a cada cas concret, fixat en el següent apartat pel nombre d’anys al llarg dels quals s’ha generat l’esmentat increment
 3. El percentatge anual anteriorment esmentat serà:
  1. Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a 5 anys: 3,30 %
  2. Per als increments de valor generats en un període de temps fins a 10 anys: 2,92 %
  3. Per als increments de valor generats en un període de temps fins a 15 anys: 2,68 %
  4. Per als increments de valor generats en un període de temps fins a 20 anys: 2,54 %

Article 9è.

Als efectes de determinar el període de temps en què es generi l'increment de valor, es prendran únicament els anys complets transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la producció del fet imposable d'aquest impost, sense que es tinguin en consideració les fraccions d'anys. En cap cas, el període de generació podrà ser inferior a un any. Si la totalitat del terreny s’hagués adquirit per quotes o porcions en dates diferents, es considerarà tantes bases imposables com dates d’adquisició existeixin fixant-se cada base de la forma següent:

 • Es distribuirà el valor del terreny proporcionalment a la porció o quota adquirida en cada data.
 • A cada part proporcional, s’aplicarà el percentatge d’increment corresponent al període respectiu de generació d’increment del valor.

Article 10è.

En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com a valor d'aquests en el moment de la meritació d'aquest impost el que tingui fixat en l'esmentat moment, als efectes de l'impost sobre béns immobles. No obstant, això quan el valor sigui conseqüència d’una ponència de valors que no reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar provisionalment aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys fixat per la Gerència Territorial de Cadastre. Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment del meritament de l’impost, no tingui fixat valor cadastral en aquells moment, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el referit valor cadastral sigui fixat.

Article 11è. Usdefruit

En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi, limitatius del domini, sobre terrenys de naturalesa urbana, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del valor definit a l'article anterior que representi, respecte d'aquest, el valor dels referits drets calculat segons les regles següents:

 1. En cas de constituir-se un dret d'usdefruit temporal, el seu valor equivaldrà a un 2 per 100 del valor cadastral del terreny per cada any de durada d'aquest, sense que pugui excedir del 70 per 100 de l'esmentat valor cadastral.
 2. Si l'usdefruit fos vitalici, el seu valor, en cas que l'usufructuari tingués menys de 20 anys, seria equivalent al 70 per 100 del valor cadastral del terreny, i es minorarà en un 1 per 100 per cada any que excedeixi de l'esmentada edat, fins al límit mínim del 10 per 100.
 3. Si l'usdefruit s'estableix a favor d'una persona jurídica per un termini indefinit o superior a trenta anys, es considerarà com una transmissió de la propietat plena del terreny subjecta a condició resolutòria, i el seu valor equivaldrà al 100 per 100 del valor cadastral del terreny usufructuat.
 4. Quan es transmeti un dret d'usdefruit ja existent, els percentatges expressats a les lletres A), B) i C) anteriors s'aplicaran sobre el valor cadastral del terreny en el moment de l'esmentada transmissió.
 5. Quan es transmeti el dret de nua propietat, el seu valor serà igual a la diferència entre el valor cadastral del terreny i el valor de l'usdefruit, calculat aquest últim segons les regles anteriors.
 6. El valor dels drets d'ús i habitació serà el que resulti d'aplicar al 75 per 100 del valor cadastral dels terrenys sobre els que constitueixin aquests drets les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis segons els casos.
 7. En la constitució o transmissió de qualsevol altres drets reals de gaudi limitatius del domini distints dels enumerats a les lletres A), B), C), D) i F) d'aquest article i en el següent, es considerarà com a valor d'aquests, als efectes d'aquest impost:
  1. El capital, preu o valor pactat, en constituir-los, si fos igual o major que el resultat de la capitalització a l'interès bàsic del Banc d'Espanya de la seva renda o pensió anual.
  2. Aquest últim, si aquell fos menor.

Article 12è.

En la constitució o transmissió del dret a aixecar una o més plantes sobre un edifici o terreny o del dret a realitzar la construcció sota sòl sense implicar l'existència d'un dret real de superfície, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, respecte d'aquest, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, en defecte, el que resulti d'establir la proporció entre la superfície o volum de les plantes a construir en vol o en subsòl i la total superfície o volum edificat un cop construïdes aquelles.

Article 13è.

En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del preu just que correspongui al valor del terreny.

Article 14è. Quota tributària

La quota d’aquest impost serà la resultant d’aplicar a la base imposable els següents tipus impositius:

 1. Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a 5 anys: 27,40 %
 2. Per als increments de valor generats en un període de temps fins a 10 anys: 25,35 %
 3. Per als increments de valor generats en un període de temps fins a 15 anys: 20,30 %
 4. Per als increments de valor generats en un període de temps fins a 20 anys: 20,30 %

Article 15è. Meritació

 1. L'impost es merita:
  1. Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort, en la data de transmissió.
  2. Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret de gaudi limitatiu del domini, en la data en què tingui lloc la constitució o transmissió.
 2. El període de generació és el temps durant el qual s’ha fet palès l’increment de valor que grava l’impost. Per a la seva determinació hom prendrà els anys complerts transcorreguts entre la data de l’anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la constitució o transmissió igualment anterior d’un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la data de realització del nou fet imposable , sense considerar les fraccions d’any.
 3. Als efectes del que es disposa en l’apartat anterior es considerarà com a data de transmissió:
  1. En els actes o els contractes entre vius, la de l’atorgament del document públic i, quan es tracti de documents privats, la de la seva presentació davant de l’Ajuntament o de l’Organisme de Gestió Tributària.
  2. En les transmissions per causa de mort, la de defunció del causant.
  3. En les transmissions per subhastes judicials o administratives, la data del decret d’adjudicació que hagi esdevingut ferm.
  4. En les expropiacions forçoses, la data de l’Acta de pagament i ocupació.
 4. El període de generació no podrà ser inferior a un any.

Article 16è. Nul·litat de la transmissió

 1. Quan es declari o reconegui judicialment o administrativa per resolució ferma haver tingut lloc la nul·litat, rescissió o resolució de l'acte o contracte determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost satisfet, sempre que l'esmentat acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de 5 anys des que la resolució va quedar ferma. S'entendrà que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d'efectuar les recíproques devolucions a què es refereix l'article 1295 del Codi civil. Encara que l'acte o contracte no hagi produït efectes lucratius, si la rescissió o resolució es declarés per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi correspondrà cap devolució.
 2. Si el contracte resta sense efecte per mutu acord de les parts contractants no procedirà la devolució de l'impost satisfet i es considerarà com un acte nou subjecte a tributació. Com a tal mutu acord, s'estimarà l'avinença en acta de conciliació i el simple assentiment a la demanda.
 3. En els actes o contractes en què mitjanci alguna condició, la seva qualificació es farà d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi civil. Si fos suspensiva no es liquidarà l'impost fins que aquesta es compleixi. Si la condició fos resolutòria s'exigirà l'impost tanmateix, a reserva, quan la condició es compleixi, de fer l'oportuna devolució segons la regla de l'apartat 1. anterior.

Article 17è. Obligacions materials i formals

 1. Els subjectes passius són obligats a presentar, davant aquest Ajuntament, declaració segons el model determinat per aquest que contingui els elements de la relació tributària imprescindibles per practicar la liquidació procedent.
 2. L'esmentada declaració haurà de ser presentada en els terminis següents, a comptar des de la data en què es produeixi la meritació de l'impost:
  1. Quan es tracti d'actes entre vius, el termini serà de 30 dies hàbils.
  2. Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de 6 mesos prorrogables fins a 1 any, a sol·licitud del subjecte passiu.
 3. A la declaració s'adjuntaran els documents en què constin els actes o contractes que originen la imposició, la fotocòpia del DNI equivalent i la fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI. A les presentades fora de termini se’ls aplicarà el recàrrec regulat en la Llei General Tributària.
 4. Si l’ingrés o la presentació de la declaració s’efectua dins dels tres, sis o dotze mesos següents al final del termini voluntari de presentació i ingrés, s’aplicarà un recàrrec únic del 5, 10 o 15 per cent respectivament amb exclusió de l’interès de demora i de les sancions. Si l’ingrés o la presentació de la declaració s’efectua després dels 12 mesos següents al venciment del termini legal per a fer-ho, s’exigirà el recàrrec del 20 per cent i els interessos de demora. Constitueix infracció greu deixar d’ingressar o no presentar la declaració dins els terminis assenyalats, llevat dels supòsits contemplats en aquest article.

Article 18è.

Les liquidacions de l'impost es notificaran íntegrament als subjectes passius, amb indicació del termini d'ingrés i expressió dels recursos procedents.

Article 19è.

Amb independència del que disposa l'apartat 1r. de l'article 18è, són igualment obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els subjectes passius:

 1. En els supòsits previstos a la lletra a) de l'article 7è. d'aquesta Ordenança, sempre que s'hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
 2. En els supòsits previstos a la lletra b) de l'esmentat article, l'adquiridor o la persona a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

Article 20è.

Així mateix, els notaris són obligats a trametre a l'Ajuntament, dins la primera quinzena de cada trimestre, relació o índex comprensiu de tots els documents per ells autoritzats en el trimestre anterior, en els quals es continguin fets, actes o negocis jurídics que posin de manifest la realització del fet imposable d'aquest impost, amb excepció dels actes d'última voluntat. També són obligats a trametre, dins el mateix termini, relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement o legitimació de signatures. El que preveu aquest article s'entén sense perjudici del deure general de col·laboració establert a la Llei General Tributària.

Article 21è. Inspecció i recaptació

La inspecció i recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que preveu la Llei general tributària i en les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, com també en les disposicions dictades per al seu desplegament.

Article 22è. Gestió per delegació

 1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
 2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de Notaris i Registradors de la Propietat en ordre a conèixer puntualment les modificacions de titularitat dominical i conseqüentment practicar les liquidacions corresponents. Així mateix, possibilitarà la presentació d’autoliquidacions per internet, per part dels interessats i dels gestors tributaris, que actuaran en règim de col·laboració social.
 3. Els òrgans gestors de l’Organisme de Gestió Tributària comprovaran el compliment de tots els requisits necessaris pel gaudiment dels beneficis fiscals de concessió potestativa i caràcter pregat d’acord amb el seu esperit i finalitat i, en el supòsit que amb la documentació aportada no es consideri suficientment acreditat el compliment dels esmentats requisits, amb caràcter previ a la concessió o denegació del benefici fiscal, es demanarà informe als serveis municipals corresponents a l’objecte de conèixer o avaluar determinades condicions o situacions respecte les quals l’Ajuntament tingui dades rellevants o per concretar o aclarir els criteris de concessió de l’esmentat benefici fiscal.
 4. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
 5. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.

Article 23è Disposició adiccional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de les normes posteriors

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Article 24è Disposició final

Aquesta ordenança fou aprovada pel Ple municipal en sessió celebrada, el dia 11 de desembre de 1989 i, publicada en el BOP núm. 312, de data 30 de desembre, començà a regir el dia primer de gener de 1990 i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva derogació.

Modificació parcial de l'Ordenança / de l'annex de tarifes
Data de l'acordPublicació definitiva en el BOPData del BOPEntrada en vigor de la modificació
29/9/1994313 annex XIII31/12/19941/1/1995
26/9/199628223/11/19961/1/1997
25/9/199730117/12/19971/1/1998
8/10/199829510/12/19981/1/1999
30/9/199928023/11/19991/1/2000
17/10/200030521/12/20001/1/2001
25/10/200130724/12/20011/1/2002
12/2/20037629/3/20031/1/2003
14/10/200330724/12/20031/1/2004
2/11/200431128/12/20041/1/2005
25/10/200530421/12/20051/1/2006
28/3/20068510/4/20061/1/2006
27/10/200930623/12/20091/1/2010
26/10/2010-30/12/20101/1/2011
31/10/2013-31/12/20131/1/2014
30/10/2014-31/12/20141/1/2015
29/10/2015-31/12/20151/1/2016
27/10/2016-29/12/20161/1/2017
30/10/2018-31/12/20181/1/2019
29/10/2019-30/12/20191/1/2020
Salta a la part superior