Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
17/07/2024 17:43:50

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Perfil de contractant
Contractació administrativa

Òrgans de contractació

Les atribucions per a la contractació i la seva execució són exercides pels òrgans corporatius de conformitat amb les resolucions o acords dictats en exercici de la potestat d’autoorganització de la Corporació.

Els òrgans de contractació de la Corporació poden celebrar contractes, basats en un previ acord marc, amb les empreses que hagin estat originàriament parts en dit acord i sempre que no s’hi introdueixin modificacions substancials respecte dels termes establerts en el propi acord.

Els òrgans de contractació de la Corporació poden articular sistemes dinàmics per a la contractació electrònica d’ús corrent quines característiques estiguin generalment disponibles en el mercat i satisfacin les seves necessitats, sempre que la utilització d’aquest procediment no obstaculitzi, restringeixi o falsegi la competència i d’acord amb allò establert als articles 183 a 186 de la LCSP.

La Corporació pot centralitzar, quan ho consideri convenient, la contractació atribuint-la als serveis especialitzats que siguin creats pel seu òrgan plenari com a centrals de contractació, les quals poden assumir, com a servei d’assistència als òrgans de contractació, les competències contractuals segu?ents:

  • Adquirir subministraments i serveis.
  • Adjudicar contractes, o celebrar acords marc per a la realització de subministraments i/o serveis.
  • Adjudicar contractes, o celebrar acords marc per a la realització d’obres.

La Corporació aprova i difon el Perfil de Contractant dels seus òrgans de contractació a través del seu web municipal, d’acord amb els requisits, continguts i tots els efectes previstos a l’article 42 i previsions concordants de la LCSP.

La Corporació aprova i difon també el perfil de contractant dels òrgans de contractació dels seus organismes públics i de les entitats dependents i vinculades que es determinin.

Salta a la part superior