Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
25/10/2021 11:50:34

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Informació econòmica

Calendari fiscal 2021

Atenció: Decret per donar conformitat a l'ampliació de terminis de pagament aprovats, dels tributs delegats a l'ORGT de la Diputació de Barcelona i modificació del calendari fiscal de la taxa d'entrada vehicles (guals).

Tributs de recaptació delegada a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT):

Impost sobre béns immobles urbans

 • No domiciliats: del 03/05/2021 al 05/07/2021
 • Domiciliats en un únic pagament: 01/07/2021
 • Domiciliats fraccionats:
  • 1a fracció: 03/05/2021
  • 2a fracció: 01/07/2021
  • 3a fracció: 01/10/2021
  • 4a fracció: 01/12/2021
 • Veure anunci d'exposició pública

Impost sobre béns immobles rústics

 • No domiciliats: del 01/09/2021 al 05/11/2021
 • Domiciliats: 02/11/2021

Impost sobre béns immobles rústics construïts

 • No domiciliats: del 01/09/2021 al 05/11/2021
 • Domiciliats: 02/11/2021

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

 • No domiciliats: del 05/03/2021 al 05/05/2021
 • Domiciliats:03/05/2021

Impost sobre activitats econòmiques

 • No domiciliats: del 16/09/2021 al 16/11/2021
 • Domiciliats: 02/11/2021

Taxa per gestió de residus domèstics

 • No domiciliats del 03/05/2021 al 05/07/2021
 • Domiciliats en un únic pagament: 01/07/2021
 • Domiciliats fraccionats:
  • 1a fracció - domiciliats. 01/07/2021
  • 2a fracció - domiciliats: 02/11/2021
 • Veure anunci d'exposició pública

Taxa per gestió de residus comercials

 • No domiciliats: del 03/05/2021 al 05/07/2021
 • Domiciliats en un únic pagament: 01/07/2021
 • Domiciliats fraccionats:
  • 1a fracció - domiciliats: 01/07/2021
  • 2a fracció - domiciliats: 02/11/2021
 • Veure anunci d'exposició pública

Taxa per entrada de vehicles-guals

 • No domiciliats: del 03/05/2021 al 05/07/2021
 • Domiciliats en un únic pagament: 01/07/2021
 • Domiciliats fraccionats:
  • 1a fracció - domiciliats. 01/07/2021
  • 2a fracció - domiciliats: 02/11/2021
 • Veure anunci d'exposició pública

Recaptació directe de l'Ajuntament

Taxa per ocupació en el Mercat Setmanal

 • Terminis d'ingrès de quota única: del 14/5/2021 al 14/6/2021. S’efectuarà el pagament mitjançant domiciliació bancària ordenant la domiciliació mitjançant instància durant el mes de gener de 2021, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà ubicada a l’edifici de “ Can Ricart “. El càrrec en compte s’efectuarà dins el període assenyalat.
 • Terminis d'ingrès dels pagaments fraccionats. S’efectuarà el pagament per domiciliació bancària ordenant la domiciliació mitjançant instància a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà ubicada a l’edifici de Can Ricart. El càrrec en compte s’efectuarà dins el període assenyalat per a cada trimestre:
  • 1r trimestre: entre 8/2/2021 i 8/4/2021
  • 2n trimestre: entre 15/4/2021 i 15/6/2021
  • 3r trimestre: entre 7/07/2021 i 7/9/2021
  • 4t trimestre: entre 1/10/2020 i 1/12/2021
 • Entitats col·laboradores:
  • CaixaBanc
  • Grup BBVA
  • Banc Sabadell
  • Banco Santander
  • Bankia

Transcorregut els terminis assenyalats com a períodes de pagament voluntari, sense que el deute hagi estat ingressat, es veurà incrementat amb els recàrrecs i els interessos de demora corresponents. El recàrrec serà del 5 per 100 quan el deute es satisfaci abans que hagi estat notificada la provisió de constrenyiment, del 10 per 100 si el deute es satisfà una vegada notificada la provisió de constrenyiment i dintre dels terminis de l’article 62.5 de la LGT, i del 20 per 100 més els interessos de demora transcorregut el dit termini.

Es pot pagar per domiciliació bancària ordenant la domiciliació mitjançant instància. El càrrec en compte s'efectuarà dins el període assenyalat per a cada trimestre.

Exposició pública de padrons:

L’exposició pública del padró serà de vint dies naturals, comptats a partir de deu dies abans del primer dia d’inici del període de cobrament en voluntària. Mitjançant l’exposició pública del padró, es procedirà a notificar col·lectivament les liquidacions incloses en aquests, a l’empara del previst a l’article 102.3 de la Llei general tributària.

Durant el període d’exposició pública del padró, qualsevol persona podrà consultar l’expedient, llevat de les dades excloses del dret d’accés. La consulta es podrà fer directament en l’Oficina Econòmica de l’Ajuntament, tot allò de conformitat amb el que preveu la llei del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en els seus articles 52.2 i 58.3.

Contra l’exposició pública del padró es podrà interposar recurs de reposició davant l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a comptar des del dia segu?ent al de la finalització del període d’exposició pública dels corresponent padró.

Salta a la part superior