Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
12/06/2024 20:25:33

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Salut Pública

Consell Municipal de Salut Pública

El Consell Municipal de Salut de Sant Feliu és un òrgan consultiu, creat de conformitat amb el que preveuen els articles 59 i 60 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la canalització de la participació de tots els agents de salut que intervenen a la nostra ciutat i de totes les persones vinculades en aquest tema.

Objectius

Els objectius del Consell de Salut son:

 1. Potenciar la participació de tots els agents de salut del municipi
 • Crear espais d’expressió i de reflexió que integrin les òptiques polítiques, tècniques (científiques i professionals) i ciutadanes per poder tenir una visió estratègica i un sistema de valors consensuat amb els ciutadans, que pugui anar creant una nova cultura de salut que potenciï actituds respectives i dialogants.
 • Crear un fòrum de col·laboració (intercanviar informació, coneixement mutu, afavorir treball compartit) de les diferents institucions i entitats ciutadanes, que preocupin d’una manera específica pels temes de salut i sanitat en l’àmbit de Sant Feliu de Llobregat.
 • Conèixer les inquietuds i les necessitats en matèria de salut de la societat santfeliuenca.
 1. Assessorar i donar elements per la validació dels programes duts a terme per l’administració municipal.
 • Participació en la definició de polítiques saludables i les estratègies per millorar els determinants de salut (socials, de treball mediambiental, econòmics).
 • Participar en la determinació i priorització dels problemes de salut que cal conèixer amb més profunditat.
 • Possibilitar que les línies d’actuació del Departament de Salut de l’Ajuntament siguin conegudes i contrastades pels membres del Consell de Salut.
 • Aportar criteris i valoracions que han d’influir tant en la priorització dels problemes i recursos sanitaris destinats a resoldre’ls com en l’elaboració d’altres programes municipals que incideixin en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.
 1. Promoure acords entre l’Ajuntament, les entitats i altres institucions.
 • Afavorir el coneixement mutu i la coordinació entre l’Ajuntament, les entitats i les institucions proveïdores de serveis de salut en l’àmbit local o comarcal.

Funcions

Són funcions del Consell de Salut les següents:

 1. Debatre i valorar els afers que sotmeti l’Ajuntament, especialment la informació, seguiment i avaluació dels diferents programes anuals lligats al món de la salut.
 2. Debatre i valorar les aportacions que puguin presentar els membres del Consell.
 3. Elaborar propostes relatives a l’àmbit de la salut, amb plena capacitat per a que siguin sotmeses a debat en el Ple municipal.
 4. Proposar millores en el funcionament dels serveis de salut, i aconseguir una participació més ampla de la ciutadania en matèria de salut al municipi.
 5. Constituir les comissions de treball que consideri adients i sol·licitar els assessoraments necessaris per a la millor realització de les seves funcions.

Composició

El Consell Municipal de Salut estarà compost per:

 1. Representants de l’Ajuntament:

Com a representants de l’Ajuntament formaran part d’aquest Consell els regidors o regidores que tinguin delegades les funcions relatives a l’Àrea Sociosanitària, el regidor/a delegat/da de Salut i un representant de cada grup polític municipal amb representació al Ple de l’Ajuntament designat pel mateix grup.

 1. Un representant de cadascuna de les entitats sense ànim lucratiu de la ciutat que tinguin entre els seus objectius estatutaris la Salut.
 2. Un representant de totes aquelles entitats que duguin a terme, encara que no sigui com a objectiu principal, actuacions i programes en el camp de la salut.
 3. Un representant per cada Àrea Bàsica de Salut que hi ha al municipi.
 4. Un representant del Centre de Salut Mental Pins d’or.
 5. Un representant del Centre de Salut Municipal.
 6. Un representant de l’Hospital públic de referència
 7. Les persones que per motius de treball, investigació i sensibilitat puguin aportar elements de treball al Consell.
 8. Un representant de les associacions de veïns de la ciutat
 9. Un/a tècnic/a del Programa de Salut de l’Ajuntament.
 10. Un/a secretari/a amb veu i sense vot.
 11. Director/a de l’àrea amb veu i sense vot.

Funcionament

 1. El Consell de Salut es reunirà de caràcter ordinari com a mínim tres cops a l’any i amb caràcter extraordinari quan designi la Presidència o a petició de la majoria dels seus membres.
 2. El Plenari del Consell es constitueix vàlidament amb l’assistència d’un terç del seu nombre legal de membres.
 3. Si es constitueixen comissions de treball per estudiar un tema concret o organitzar una determinada activitat, el calendari de reunions el fixaran els seus integrants d’acord amb els terminis fixats pel Plenari del Consell.
 4. A les sessions del Ple podran assistir altres persones que pels seus coneixements específics o per l’interès en el tema a tractar es consideri convenient, sempre que ho autoritzi el President.
 5. L’acta de les reunions del Consell de Salut es trametrà en un termini màxim de 15 dies no només als membres del Consell, si no també a totes les entitats que representen.
 6. Els representants de cadascuna de les entitats i institucions designades per formar part del Consell de Salut podran delegar les seves funcions en una altra persona de la mateixa entitat o institució cas de no poder assistir-hi a les convocatòries que es facin.

Documents:

Reglament del Consell Municipal de Salut (2001)

Actes:

Resultats: de 1 a 5 de 5
TítolURLMidaAccions
Acta del Consell Municipal de Salut 20.03.2014URL Acta del Consell Municipal de Salut 20.03.2014 (pdf)144.18 KB
Acta del Consell Municipal de Salut 11/12/2018URL Acta del Consell Municipal de Salut 11/12/2018 (pdf)141.40 KB
Acta del Consell Municipal de Salut 12/07/2017URL Acta del Consell Municipal de Salut 12/07/2017 (pdf)26.50 KB
Acta del Consell Municipal de Salut 27/07/2016URL Acta del Consell Municipal de Salut 27/07/2016 (pdf)25.83 KB
Acta del Consell Municipal de Salut 20/11/2014URL Acta del Consell Municipal de Salut 20/11/2014 (pdf)26.32 KB
Salta a la part superior