Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
09/08/2022 22:54:05

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Dret d'accés a la informació pública

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat posa a disposició de la ciutadania la informació pública de la que disposa, en aplicació de les lleis estatal i autonòmica de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El dret d'accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit en els següents casos:

 • La seguretat pública.
 • La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.
 • El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat estan establerts per una norma amb rang de llei.
 • El principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva.
 • La intimitat i els altres drets privats legítims.
 • El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
 • Si la informació te la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma amb rang de Llei.
 • La informació relativa als menors d’edat , el coneixement de la qual o divulgació pot condicionar el lliure desenvolupament de la seva personalitat en el futur, excepte si es pot garantir el seu anonimat.

Com es pot accedir a la informació pública?

 • Mitjançant aquest web es pot accedir a la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa relacionats amb l'activitat municipal: informació institucional i organitzativa, gestió econòmica i pressupostària, informació de rellevància jurídica, contractació pública, etc. En el Portal de Transparència Municipal podeu trobar informació detallada sobre el pressupost i indicadors d'avaluació del nivell de transparència. És a dir, tot allò que es coneix com a publicitat activa.
 • Quan la informació a la que es vol accedir no està publicada en el web municipal es pot sol·licitar per qualsevol mitjà que permeti la legislació vigent en matèria de procediment administratiu.

Què es pot sol·licitar?

Es pot demanar tota aquella informació que ha estat elaborada pel propi ajuntament i també aquella que l'Ajuntament té com a conseqüència de la seva activitat o en l'exercici de les seves funcions, sense necessitat de justificar l'interès ni la motivació de la sol·licitud.  

Totes les peticions seran ateses en el termini màxim d'un mes i, sempre que sigui possible, la informació serà lliurada en la manera i el format que se sol·liciti.

Com es fa?

Per Internet:

Presencialment:

A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). Es pot fer també per correu postal enviant a l'OAC la instància de sol·licitud específica. Aquesta instància s'haurà de fer servir també en el cas de presentar-la a través d'una altra administració (finestreta única).

Termini de resolució

30 dies

En el cas que es denegui totalment o parcial la sol·licitud d'informació es podrà presentar una reclamació, presencialment o electrònicament, davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP).

Sentit del silenci administratiu

Segons la Llei 19/2014, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, si l’Ajuntament no resol i notifica dins el termini establert, la sol·licitud s’entén estimada, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori, total o parcial, en relació amb una determinada informació. En tot cas, no es podrà adquirir per silenci administratiu el dret d’accés si concorre algun dels límits establerts per aquesta o altres lleis per a tenir accés a la informació pública.

Altra informació d'interès

Dades relatives al nombre de sol·licituds d'accés a la informació rebudes, resoltes dins de termini, desestimades, en tot o en part, i resum temàtic general de les sol·licituds d'accés a la informació rebudes:

Any 2021:

Expedients oberts: 29:

 1. Informació institucional i organitzativa: 3
 2. Gestió de serveis públics: 3
 3. Acció de govern i normativa: 2
 4. Contractes, convenis i subvencions: 1
 5. Gestió econòmica: 4
 6. Altra informació (llicències obres, padró habitants...): 16

A l'Arxiu Comarcal 73 persones han consultat un total de 135 expedients:

 • Activitats econòmiques: 54
 • Obres urbanístiques: 81

Any 2020:

Expedients oberts: 6

 • 4 s’han resolt dins de termini
 • 1 s’ha resolt fora de termini
 • 1 encara no està resolt

A l'Arxiu Comarcal s'han consultat 188 expedients per part de 82 persones.

Any 2019:

Expendientes oberts: 26

 • 11 s’han resolt dins de termini
 • 14 s’ha resolt fora de termini
 • 1 encara no està resolt

A l'Arxiu Comarcal s'han consultat 152 expedients i 981 documents no textuals (fotografies, impresos, pel·lícules...)  per part de 89 persones.

Any 2018:

Expendientes oberts: 17

 • 16 s’han resolt dins de termini.
 • 1 va quedar pendent de contestar.

A l'Arxiu Comarcal s'han consultat 120 expedients per part de 74 persones.

Any 2017:

Expendientes oberts: 23

 • 23 s’han resolt dins de termini.

A l’Arxiu Comarcal s’han consultat 119 expedients per part de 73 persones.

Tramitació en línia

Requisits per a la tramitació en línia

Requisits per a la tramitació en línia

Llocs on es pot realitzar presencialment

Salta a la part superior