Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
18/04/2024 22:58:57

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

InfoPanel

Subvencions pel foment de l'ocupació

La finalitat d’aquesta convocatòria és el foment de l'ocupació estable, la millora de l'ocupació de les persones en situació d’atur, especialment dels col·lectius més desfavorits per la seva inserció laboral, i el suport a la millora competitiva del teixit econòmic local, especialment de les petites empreses en tant que per les seves característiques tenen menys accés a recursos pel creixement empresarial.

Aquest projecte es porta a terme amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en el marc del Pla ApropAMB

L'import màxim de la subvenció serà 4.000 euros per contracte indefinit o conversió de contracte de pràctiques, formatiu o temporal en indefinit. Aquesta quantitat s'incrementaran en 1.000 euros en el cas de que la persona contractada sigui dona, jove menor de 30 anys, major de 45 anys, persona amb discapacitat o en situació d’atur de llarga durada.

També seran subvencionables els contractes temporals de persones treballadores pertanyents a col·lectius en risc exclusió social i/o laboral. La quantia de les subvencions en aquest cas serà de 2.000 €.

El nombre de sol·licituds per empresa es limita a un màxim de 2 contractes.

L'import del salari que haurà de pagar l'empresa al treballador/a serà com a mínim el que determini el conveni col·lectiu aplicable a l'empresa o sector.

En cap cas, la subvenció o la suma de subvencions o bonificacions rebudes per l'objecte de la subvenció podrà superar el cost total del contracte.

Només podran ser subvencionats els contractes celebrats des de l'1 de gener de 2022.

El contracte laboral realitzat haurà de ser per una jornada igual o superior al 50% de l’establerta per conveni com a jornada completa. En cas de realitzar-se a jornada parcial, aquest percentatge de reducció respecte a la jornada completa es farà extensiu pel càlcul de la quantia finalment subvencionable.

En el cas de les empreses que varen rebre en anys anteriors subvenció de l’Ajuntament per un contracte indefinit i que sol·licitin una nova subvenció per un altre contracte hauran d’acreditar que els contractes indefinits ja subvencionats segueixen vigents.

Com es fa?

Realitzant la tramitació en línia disponible en aquesta pàgina

Si l'escrit de sol·licitud no reuneix els requisits necessaris per a la seva tramitació, o la documentació és incorrecta o incompleta, es requerirà per mitjans electrònics a la persona sol·licitant perquè solucioni els defectes observats en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils.

Si no ho fa, se'l tindrà per desistit en la seva petició, prèvia resolució dictada per l'òrgan competent, i s'arxivaran les actuacions sense més tràmit.
La resolució del procediment es notificarà de forma expressa a les persones interessades, per mitjans electrònics, a l'adreça de correu electrònic facilitada durant la tramitació.

El termini màxim per resoldre i notificar electrònicament la subvenció serà de 40 dies des de la presentació de la sol·licitud. La manca de resolució en el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

Una vegada concedida la subvenció haurà de ser acceptada expressament per l'empresa o la persona beneficiària, segons el tràmit electrònic habilitat a aquest efecte, indicant que s'accepta la subvenció a l'efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.

L'import de la subvenció s'abonarà en un 75% en el moment de l'aprovació i el 25% restant un cop aprovada la justificació que presenti l'empresa, al final de la contractació en cas de contractes temporals de durada inferior a un any o bé a l’any de l’inici del contracte en cas de contractes indefinits i en contractes temporals de durada superior a un any. Les despeses s'hauran de justificar mitjançant el tràmit electrònic habilitat a aquest efecte.

Qui les pot demanar?

Podran ser beneficiàries de les subvencions qualsevol persona física o jurídica privada, entitat sense ànim de lucre, associació i fundació i societat civil privada, sempre que disposi de capacitat legal per a subscriure un contracte laboral, que reuneixin els següents requisits:

 • Tenir un centre de treball a Sant Feliu de Llobregat, en cas de tenir més d’un centre de treball la persona contractada ha de desenvolupar la seva activitat laboral al centre de treball de Sant Feliu. Si no es disposa de centre de treball el domicili fiscal ha d’estar al municipi de Sant Feliu de Llobregat.
 • Tingui menys de 50 treballadors/ores entre tots els centres de treball. S’exceptua del compliment de l’anterior requisit en el cas de que la persona contractada ho sigui mitjançant un contracte temporal i estigui en risc d’exclusió social o laboral.
 • Ser el titular del títol habilitant administratiu per a l’exercici de l’activitat econòmica quan l’activitat econòmica es desenvolupi en un local o nau. Si l’activitat econòmica es desenvolupa per una persona diferent de qui figuri com a titular del títol habilitant administratiu, el sol·licitant haurà d’aportar documentació acreditativa que reguli aquesta situació i del fet que disposa de la possessió de la nau o local on s’exerceix l’activitat.
 • No hagi acomiadat treballadors/es per acomiadament qualificat d'improcedent o nul o realitzat un ERO en els 6 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual se sol·licita la subvenció i no hagi amortitzat places en aquest període. No es considera causa d’exclusió haver dut a terme un ERTO si aquest hagués estat motivat en la crisi generada per la COVID19.
 • Estigui al corrent de pagament i no tinguin deutes amb Hisenda, amb la Seguretat Social ni amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
 • No estar incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

Les persones que es contractin hauran de reunir els requisits següents:

 • Persones que com a mínim hagin estat un dia en situació d’atur prèvia al contracte subvencionat. Aquesta situació s’ha d’acreditar mitjançant Informe de Vida Laboral. No és exigible en el cas de la reconversió de contractes temporals, de pràctiques o formatius a indefinits. També seran subvencionables els contractes de persones que com a mínim hagin estat un dia en situació de no prestació de serveis per cap ocupador previ al contracte subvencionat per haver finalitzat el seu contracte laboral amb el/s seu/s darrer/s ocupador/s (aquesta situació s’ha d’acreditar mitjançant Informe de Vida Laboral).
 • Que estiguin empadronades a Sant Feliu de Llobregat amb una antiguitat mínima de sis mesos d’empadronament a la data d'aprovació de la convocatòria.
 • Que estiguin registrades a l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya (OTG) com a demandants d'ocupació abans del inici del contracte.
 • No haver estat contractats per la persona  sol·licitant de la subvenció o l’administrador/a de la raó social durant el darrer any a comptar des de la data d’inici del contracte objecte de la subvenció Aquest requisit no és exigible en relació a aquelles persones que haguessin mantingut un contracte amb l'empresa beneficiària durant l'any anterior, comptat des de la data del nou contracte, si aquell hagués finalitzat  entre el 14 de març de 2020  i el  31 de desembre de 2021 , atesa la situació de crisi sanitària. Es fa l’excepció en els casos de conversió de contractes de formació , en pràctiques i/o temporals a indefinits.
 • En cas de subvencionar contractes de persones de 45 anys o més s’entendrà que es compleix el requisit quan el treballador hagi fet els 45 anys en el moment d’inici del contracte. En el cas de joves menors de 30 anys s’entendrà que es compleix el requisit quan el treballador en la data d’inici de contracte no hagi complert aquesta edat.
 • En el cas de subvencionar contractes de persones en situació d’atur de llarga durada s’entendrà com a tal quan la persona en el darrer any i mig anterior al contracte hagi estat més de 12 mesos en situació d’atur.
 • En el cas de subvencionar contractes a persones en risc d’exclusió social i/o laboral s’entendrà que es compleix aquest requisit mitjançant l’aportació de document o informe emès pel Servei Local d’Ocupació municipal (SLO) o Serveis Socials que justifiquin la concurrència d’una situació de risc d’exclusió social i/o laboral.

La gestió de l’oferta de treball s’haurà d’haver realitzat a través del Servei Local d’Ocupació municipal (SLO), excepte en el cas de contractes realitzats des de l’1 de gener de 2022 fins a la data de publicació d’aquesta convocatòria.

Es facilita a les empreses la recerca de candidats i candidates adients a les seves necessitats, a partir d'una borsa de treball amb diferents perfils professionals.

Quan es pot demanar?

El període de presentació de les sol·licituds és des de l'endemà de la publicació al BDNS de les bases, fins el 14 de novembre de 2022 o fins que s'exhaureixi el crèdit disponible.

Documentació que cal

Tota la documentació s'haurà d'adjuntar digitalitzada, formats d'imatge (png, jpg, gif, etc.), PDF, Microsoft Word o Excel, Open Office, Lliure Office).

Per fer la sol·licitud:

 • DNI / NIE de la persona contractada.
 • Contracte de treball registrat a l'OTG on consti la durada del mateix.
 • Certificat de titularitat del compte corrent (IBAN) a nom de la persona beneficiària al qual s’ha de transferir l’import de la subvenció verificat per l’entitat bancària.
 • Declaració responsable de l'empresa (.pdf)
 • Informe de vida laboral actualitzat de la persona contractada a data posterior de l’inici del contracte subvencionat.
 • Previsió de despeses (.xlsx)
 • Certificat d’inscripció al SOC com a persones en situació d’atur del treballador/a contractat abans del contracte.

Només en el cas que, durant la tramitació electrònica, no es vulgui autoritzar l'Ajuntament a consultar electrònicament les dades de l'empresa a la Tresoreria General de la Seguretat Social i a l'Agència Tributària:

Per fer l'acceptació:

Una vegada concedida la subvenció haurà de ser acceptada expressament per l'empresa o la persona beneficiària, segons el tràmit electrònic habilitat a aquest efecte, indicant que s'accepta la subvenció a l'efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.

Per fer la justificació:

El termini de presentació de la justificació serà de 3 mesos a comptar:

 • des de la finalització de la contractació, en cas de contractes temporals de durada inferior a un any.
 • des del transcurs del termini d’un any des de l’inici del contracte, en cas de contractes indefinits i en contractes temporals de durada superior a un any.

En cas que la resolució de concessió de la subvenció sol·licitada es produeixi en data posterior a la data límit per justificar o quan resti un període inferior a un mes per a aportar la justificació de la subvenció, l’empresa beneficiaria disposarà de dos mesos per presentar la justificació des de l’endemà a haver-se practicat la notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

Les despeses s'han de justificar per mitjans electrònics annexant:

Normatives

Tramitació en línia
DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodatesdisponibilitat
Fora de terminiSubvencions pel foment de l'ocupacióAmb autenticacióAmb signatura electrònica
Disponible actualmentAcceptació subvencions pel foment de l'ocupacióAmb autenticacióAmb signatura electrònicatramitar
Disponible actualmentJustificació subvencions pel foment de l'ocupacióAmb autenticacióAmb signatura electrònicatramitar
Disponible actualmentAportació documentació subvencions pel foment de l'ocupacióAmb autenticacióAmb signatura electrònicatramitar
Requisits per a la tramitació en línia
Requisits per a la tramitació en línia
 
Salta a la part superior