Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
20/09/2021 14:26:55

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Registre electrònic

Registre electrònic

Novetat: Mesures relatives a la tramitació de procediments administratius en el marc de l’estat d’alarma

Per resolució d'alcaldia de data 20 de març de 2020 s'han aprovat les següents mesures durant el període de crisi sanitària:

 1. Les sol·licituds es formularan únicament i exclusiva de forma electrònica
 2. Les notificacions es practicaran per mitjans electrònics, a excepció d'aquells casos que les persones no obligades a relacionar-se electrònicament amb les Administracions publiques, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques, demanin la notificació en paper al domicili d'aquestes sempre que no suposi cap risc sanitari pel qui practiqui i rebi la notificació.
  • En aquells casos que no es disposi de correu electrònic de la persona interessada, l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat podrà acordar notificar en paper, mitjançant resolució motivada, sempre i quan es tracti d'evitar perjudicis greus en els drets i interessos de la persona interessada en el procediment i sempre que aquesta manifesti la seva conformitat amb què no se suspengui el termini.

El registre electrònic de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat és l’equivalent, en línia, al registre general presencial.

Les sol·licituds, escrits, o comunicacions rebuts a través del registre electrònic s’integren automàticament en el registre general de l’Ajuntament.

Per presentar una sol·licitud o escrit al registre electrònic, [i obtenir el número de registre d’entrada], cal executar un dels tràmits que es troben al catàleg de tràmits. Tots aquests tràmits permeten annexar documents digitalitzats associats a la sol·licitud.

A cada tràmit la ciutadania trobarà un assistent que els guiarà durant el desenvolupament de la tramitació, per tal que l'atenció sigui personalitzada.

L’objectiu és anar incorporant progressivament més tràmits en aquest catàleg que permetin qualsevol persona relacionar-se per mitjans electrònics amb l’administració i poder fer qualsevol sol·licitud a l’Ajuntament.

Per tramitar electrònicament de vegades serà necessari disposar d’un sistema de signatura electrònica.

Els ciutadans i ciutadanes podran actuar en nom propi o per mitjà de representants, d'acord amb el que preveu la legislació general i el que estableix l’Ordenança de Transparència i Administració Electrònica de Sant Feliu de Llobregat. En aquests supòsits, la validesa de les actuacions realitzades estarà subjecta a l'acreditació de la representació.

El procediment d'acreditació de la representació es podrà dur a terme a través de qualsevol dels procediments alternatius següents:

 • Certificat de persona física, en nom d'una altra persona física
 • Certificat de persona jurídica sense límits
 • Certificat de persona jurídica amb límits
 • Certificat de persona física representant de persona jurídica sense límits
 • Certificat de persona física representant de persona jurídica amb límit

El procediment d'acreditació de la representació, quan es facin actuacions per mitjans electrònics, es podrà dur a terme a través de qualsevol dels procediments alternatius següents:

 1. Mitjançant la presentació d'apoderaments en suport electrònic amb signatura electrònica.
 2. Mitjançant els certificats de signatura electrònica que incloguin la relació de representació i que siguin acceptats per l’administració municipal, de conformitat amb el que s’estableix en aquesta ordenança.
 3. Mitjançant la declaració de l’apoderament per part del representant i la posterior comprovació de la representació als registres de l’administració municipal o d’altres administracions o entitats amb què l’administració municipal hagi signat un conveni de col·laboració.
 4. Qualsevol altre sistema d’acreditació de la representació que habiliti l’administració municipal en el marc de les lleis i d’aquesta ordenança.
 5. Quan el procediment ho permeti i es consideri convenient, l’administració municipal podrà, en qualsevol moment, demanar a l’apoderat o apoderada la justificació de l’apoderament.

Finalitzada la tramitació, el ciutadà o ciutadana obtindrà un rebut consistent en:

 • Còpia de l’escrit, comunicació o sol·licitud presentada.
 • Data i hora de presentació i número d'entrada de registre.
 • Quan s’escaigui, enumeració i denominació dels documents adjunts.

Mostra exemple de sol·licitud

La no emissió del rebut o, si s'escau, la recepció d'un missatge d'indicació d'error o deficiència en la transmissió implica que no s'ha produït la recepció.

A efectes del còmput de terminis en la tramitació electrònica:

Important:

 • La recepció de documents en un dia inhàbil s'entendrà efectuada el primer dia hàbil següent.
 • Seran considerats dies inhàbils per al registre electrònic, els declarats festius per a tot el territori estatal, per a l’àmbit territorial de Catalunya, i per al municipi de Sant Feliu de Llobregat.
 • El registre electrònic es regirà per la data i l’hora oficials que regeix la seu electrònica.

La presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions al registre electrònic tindrà els mateixos efectes que la presentació efectuada per a la resta de mitjans admesos per l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..

D'altra banda, la utilització dels mitjans electrònics comporta les limitacions establertes a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia del Drets Digitals (Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre), i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades; i a la resta de normes especifiques que regulen el tractament de la informació.

Subjectes obligats a la tramitació electrònica:

D’acord amb la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l’Ordenança de Transparència i Administració Electrònica de Sant Feliu de Llobregat hauran de tramitar OBLIGATÒRIAMENT per mitjans electrònics amb l’Ajuntament:

 1. Les persones jurídiques
 2. Les entitats sense personalitat jurídica
 3. Qui exerceixi una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 4. Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
 5. Els sol·licitants i beneficiaris de subvencions atorgades per l’Ajuntament.
 6. Els sol·licitants i concessionaris de serveis i domini públics.
 7. El col·lectiu de treballadors autònoms.
 8. Els aspirants que es presentin a qualsevol procés de selecció convocat per l’Ajuntament.

Avantatges d’utilitzar el registre electrònic:

 • El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions tots els dies de l’any durant les 24 hores.
 • Evita desplaçaments i esperes innecessàries, permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

Requisits tècnics:

Per a l'accés i utilització del registre electrònic de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat és necessari disposar dels requisits tècnics per a l'ús de certificat digitals.

Suport en la tramitació:

Si teniu problemes tècnics en la tramitació, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte de la Seu electrònica i de suport a la tramitació.

Marc jurídic:

Salta a la part superior