Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
12/06/2024 20:25:00

Idioma

Identificació

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Tràmitació electrònica
Tràmits, gestions i registre electrònic

Tràmitació electrònica - Tràmits, gestions i registre electrònic

Dades informatives

Ajuts econòmics per a activitats d'estiu

La present convocatòria té per objecte possibilitar la sol·licitud i concessió d’ajuts econòmics a les famílies amb infants a càrrec, de fins a 16 anys, per a la participació d’aquests a les activitats d’estiu.

Aquesta convocatòria s’ajusta als criteris de les bases generals que regulen les prestacions econòmiques socials de l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, aprovades pel Ple de la corporació en data 24 de febrer de 2022.

També s’ajusta a les bases específiques que regulen les convocatòries per dret de concurrència de les prestacions econòmiques socials complementàries a les activitats d’estiu aprovades pel Ple de la corporació en data 24 de febrer de 2022.

Import de l'ajut:

Amb caràcter general, les famílies que reuneixen els requisits econòmics establerts, gaudiran d’un ajut de com a màxim 50 euros/setmana amb un màxim de 5 setmanes per infant.

Amb caràcter general, els ajuts s’apliquen pel cost de les activitats bàsiques d’estiu, es a dir, els matins (excepte a les Escoles Bressol) restant exclosos el servei d’acolliment, el servei de menjador i altres activitats.

Com es fa?

Realitzant la tramitació en línia disponible en aquesta pàgina

Podeu demanar suport en la tramitació electrònica trucant al telèfon 936858001 i triant l'opció 1 del menú de la locució.

Només en el cas que no sigui possible tramitar la sol·licitud per mitjans electrònics, es podrà tramitar de manera presencial del dia 24 d'abril al 14 de maig, ambdós inclosos. Caldrà demanar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, entre el 18 d'abril i el 13 de maig en el tràmit que apareix en aquesta pàgina o al telèfon 936858001, en horari de dilluns a divendres, de 8 a 20h.

Qui ho pot demanar?

Pot ser beneficiari dels ajuts qualsevol nucli familiar de Sant Feliu de Llobregat sempre que compleixi els següents requisits:

Tant la persona sol·licitant (pare, mare o tutors responsables) com l’infant, fins a 16 anys, han d’estar empadronats al municipi.

Que l’infant assisteixi a una de les activitats d’estiu organitzades per l’Ajuntament o per entitats educatives i/o esportives que tinguin Conveni amb l’Ajuntament i que realitzin les activitats en Equipaments municipals, entitats que actualment son:

 • AFA Salvador Espriu
 • AMPA Miquel Martí i Pol
 • Ampa Escola J. Monmany
 • Assoc. Club d’Esplai Diversitat Lúdica 
 • Club de Basquet Santfeliuenc 
 • Club Handbol Sant Llorenç
 • Club de Rítmica Sant Feliu
 • Complex municipal de piscines
 • Escoles Bressol municipals: EB Ginesta i EB Patufet 
 • Esplai Sant Feliu
 • Peña Recreativa Sant Feliu
 • Futsal Sant Feliu
 • Santfeliuenc FC

Quan es pot fer?

Del 2 d'abril al 14 de maig de 2024, ambdós inclosos.

Documentació que cal

 • Justificant d’haver formalitzat la inscripció per a l’activitat d’estiu, per a la qual es sol·licita l’ajut, degudament segellat per l’entitat organitzadora.
 • En el cas d’oposar-se a que l’administració faci la consulta de dades econòmiques d’algun o de tots els membres del nucli familiar majors de 16 anys,  caldrà aportar documentació que acrediti la situació econòmica segons els paràmetres establerts i, excepcionalment, en cas de no disposar de documentació  hauran de fer una declaració responsable d’ingressos.

Requisits previs

Que els ingressos anuals de la persona sol·licitant i el seu nucli familiar, els quals es consultaran en la última declaració de renda,  siguin igual o inferiors a:

Membres del nucli familiar (1)Import anual màxim, referenciat a l'IRSC (2)
218.139,66 €
322.679,58 €
427.209,48 €
5 o més membres31.744,41 €

L’import anual màxim ve determinat per la suma dels ingressos de tots els membres del nucli familiar majors de 16 anys. Aquests s’obtindran de la suma de les bases imposable general i imposable de l’estalvi de la darrera declaració de renda disponible  de tots els membres computables del nucli familiar.
Si algun dels membres del nucli familiar no hagués presentat la declaració, perquè no hi està obligat, l’acreditació dels seus ingressos es podrà fer amb el certificat d’imputacions que facilita l’Agència General Tributària, o amb qualsevol altra documentació acreditativa que l’Ajuntament consideri suficient.

Excepcionalment, en cas de no disposar d’aquesta documentació hauran de fer declaració responsable d’ingressos per tal que el personal tècnic de serveis socials pugui valorar la necessitat d’aquest ajut.

1. Per nucli familiar es consideren membres computables el pare i la mare del infant, o el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i custodia, i els/les germans/es solters/es menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la sol·licitud. 

En cas de separació o divorci dels pares, no es considerarà membre computable qui no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut. No obstant, tindrà consideració de membre computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació (parella de fet) i, per tant, s’inclouran les seves rendes en el còmput de la renda familiar.

En cas de separació o divorci aquest ajut el pot sol·licitar tant el pare i/o la mare de l’infant sempre, i quan no dupliquin la sol·licitud en les mateixes dates de l’activitat, i compleixin els requisits de les bases.

2. IRSC: L’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) és la quantitat mensual que l’Administració Autonòmica ha establert per a la cobertura de les necessitats bàsiques per a la subsistència d’una persona. Agafant com a referència aquest indicador i en funció del nombre de membres que integren la unitat familiar, es determina la quantitat mínima que haurà de percebre una família per a tenir garantida la cobertura de les seves necessitats bàsiques.

Termini de resolució

L’Ajuntament valorarà totes les sol·licituds presentades i establirà les famílies a les que s’atorga l’ajut, així com l’import del mateix, d’acord amb els criteris establerts.

L’aprovació d’aquests ajuts es farà per Junta de Govern Local i es comunicarà a cadascuna de les famílies i les entitats organitzadores.

Tramitació en línia
DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodatesdisponibilitat
Fora de terminiCita prèvia ajuts
Fora de terminiSol·licitud ajuts econòmics per al casal d'estiu
Llocs on es pot realitzar presencialment
Salta a la part superior